Utveckla ditt ledarskap genom litteraturen

Sedan några år tillbaka har flygvapenchefen publicerat en läslista på flygvapenbloggen på intressant litteratur för att stärka och utveckla ledarskapet i flygvapnet.

Flygvapenchef Carl-Johan Edström lämnar lästips. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

− Jag anser att det är viktigt att läsa annat än order, direktiv och handböcker för att fortsätta utvecklas som individ och i sitt ledarskap. Det gör att du kan vara öppen för nya tankar och idéer som kan omsättas till handling för att säkerställa ett fortsatt starkt och relevant flygvapen i framtiden, säger flygvapenchef Carl-Johan Edström.

Riksdagen har nyligen antagit försvarsbeslut 2020 som ska lägga grunden för Sveriges framtida försvar. Det är ett försvar som för första gången på många decennier ska växa. Såväl omvärld, som hotbild, stridsteknik, taktik och operationskonst är under snabb och stor förändring.

För flygvapnets del speglas detta till exempel i att vi även tar ansvar för rymddomänen. Cyberdomänens allt större vikt ställer särskilda krav på en så tekniktung försvarsgren som Flygvapnet.

− Som flygvapenchef har jag tilldelats samordningsansvar för Försvarsmaktens utveckling av Counter-UAS. Inget av detta gör att vi kan släppa den traditionella uppgiften luftoperativ kontroll och flygvapnet kommer därför att modernisera och omsätta mycket stora delar av sin materiel under 20-talet. Vår personalförsörjning förändras också till att kombinera anställd och pliktpersonal på ett sätt som inte funnits i Sverige på många decennier. Sammantaget gör detta att vi ställs inför stora utmaningar som kräver att vi gemensamt tänker nytt och tänker bättre.

Flygvapenchefens läslista är en sammanställning av litteratur tänkt att inspirera, mana till eftertanke och stimulera alla flygvapenmedarbetare till att reflektera och bidra till fortsatt utveckling av flygvapnet. Krigets ständiga utveckling ställer krav på att vi inom professionen också kontinuerligt utvecklas.

− Det är genom personalens engagemang och vilja att alltid göra sitt bästa vi kan utvecklas; visionärt, doktrinärt och förmågemässigt. Ett av de bästa sätten att utvecklas är att läsa, ta del av andras erfarenheter och reflektera över vad detta innebär för mig, för mina uppgifter, mitt förband, flygvapnet och vår operativa miljö. Min läslista är avsedd att bredda perspektiven bortom den litteratur som ingår i de militära utbildningarna, säger Carl-Johan Edström.

2021 års läslista utgörs av 16 titlar, en film och i år även en podcast.

− Vissa titlar finns med sedan tidigare år då jag anser att de alltjämt är relevanta och förtjänar uppmärksamhet. Jag avser även att utkomma med en komplettering av läslistan under året. Många av böckerna på läslistan finns också som e-böcker eller ljudböcker på de stora streamingtjänsterna. Jag vill uppmana förbanden att köpa in böckerna till sina bibliotek, avslutar flygvapenchefen.

Flygvapenchefens läslista 2021: Litteraturförteckning

Skönlitterärt

 • Måsen, Richard Bach, 1973 ISBN 9789113017259

Denna novell beskriver själva essensen i flygandet och upplevandet av den tredje dimensionen från måsen Jonathan Livingston Seagulls perspektiv.

Säkerhetspolitik och omvärld

 • The Russian Understanding of War − Blurring the Lines between War and Peace, Oscar Jonsson, Georgetown University Press, Washington, DC, 2019, ISBN 9781626167339

Oscar Jonsson är fil. dr. i krigsvetenskap från King’s College London och tidigare medarbetare på Ledningsstabens inriktningsavdelning. The Russian Understanding of War är Oscars första bok och populärutgåva av hans avhandling. Jonsson går igenom hur den ryska synen på krigföring och strategi har utvecklats genom Sovjettiden fram till i dag. Stor vikt läggs vid att skapa förståelse för hur icke-militära medel i dag ses som komplement till militära medel, liksom att beskriva den ryska synen på att landet befinner sig i ett krig med andra medel med Väst. Boken har väckt stor uppmärksamhet internationellt och tagits med på chefen US SOCOMs läslista.

 • Sveriges försvarspolitik: en antologi − Oscar Karlflo och Zebulon Carlander, Ekerlids förlag, Stockholm, 2020, ISBN 9789188849533. (Finns även som e-bok)

Karlflo och Carlander har med hjälp av ett antal experter lyckats skapa en helhetsbild av svensk försvarspolitik, dess beståndsdelar, förutsättningar och hur denna är tänkt att fungera. Skribenterna varierar från politiker, ledande tjänstemän och officerare. Boken har också den förmodligen enklaste och bästa beskrivningen av hur något så komplicerat som Försvarsmaktens materielanskaffning fungerar.

 • Battlegrounds, H.R. McMaster, William Collins, 2020, ISBN 9780008410407.

McMaster har en lång karriär bakom sig i US Army, där han slutade som chef för doktrin och konceptutveckling innan han blev nationell säkerhetsrådgivare för president Trump fram till 2017−2018. McMaster går i Battlegrounds igenom de konfliktområden och säkerhetsutmaningar som existerar idag runtom i världen, deras bakgrund och framtidsutsikter. Mycket av detta från ett insatt inifrånperspektiv utifrån erfarenheterna som nationell säkerhetsrådgivare. Han för också många intressanta tankar om krigföringens utveckling och den ökade betydelsen av rymd- och cyberdomänerna.

Doktrin, strategi och taktik

 • Luftkrigföringens mål och medel, John Stenbeck, Militärlitteraturföreningens Förlag, Stockholm, 1935. (Går att få tag på genom antikvariat, alternativt låna på bibliotek. Flygstaben ser över möjligheterna att få till ett nytryck.)

John Stenbeck var kapten när han 1935 skrev Luftkrigföringens mål och medel. Såväl Flygvapnet var vid tidpunkten en ung försvarsgren, liksom det militära flyget. Luftmaktsteorin hade tagit sina första trevande steg genom Douhet, Mitchell med flera. I boken redovisar och teoretiserar Stenbeck kring grunderna för luftkrigföringen och sätter dessa i en svensk kontext. Många av Stenbecks resonemang är fortsatt giltiga i dag, medan framförallt tekniken gjort att andra observationer passerat ut tiden. Som luftmaktsteori är Stenbecks bok fortsatt mycket intressant läsning för att utmana de principer för luftkrigföring som vi idag bär med oss. Spridning, rörlighet, flygstridskrafternas förmåga till snabb kraftsamling är till exempel fundamentala för vår taktik i dag. Likaså vikten för våra stridskrafter av att kunna påverka en angripares överskeppning innan denna når oss.

 • Routledge Handbook of Air Power − John Andreas Olsen, 2018 ISBN 9781138632608

John-Andreas Olsen är redaktör för boken som är det allra senaste verket som avhandlar luftmakt. Den innehåller bland annat kostnadsaspekter såväl som ett avsnitt om Ryssland. Boken ger en heltäckande bild om luftmakt och finns på RAF och USAF Reading list.

 • Strategy, Air Strike and Small Nations − Shaun Clarke RNZAF, 1999 ISBN 0 642 26547X

Clarke ger ett småstatsperspektiv på luftmakt och problematiserar hur en mindre stat, ofta strategiskt defensiv påverkas av krigets lagar och även kan nyttja dem till sin fördel. Hans tes är SPOT-bombing (Strategic Persuasion Oriented Targeting) som ett ”paradigm” för små nationer syftande till att nyttja taktisk snarare än numerisk eller teknologisk överlägsenhet för strategiska effekter.

 • Defending Air Bases In An Age Of Insurgency, Shannon W. Caudill, Air University Press, 2014, ISBN 9781585662418

https://media.defense.gov/2018/May/23/2001922184/-1/-1/0/B_0136_CAUDILL_DEFENDING_AIR_BASES.PDF

Att flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg är som mest sårbara på marken är ett axiom inom luftmaktsteorin, men ändå en läxa som flygvapen lärt sig den hårda vägen i krig efter krig. Så även koalitionens luftstridskrafter i Irak och Afghanistan. Hotbilden där med sabotage, indirekt eld och självmordsbombare är inte långt ifrån den hotbild som finns mot våra flygbaser i händelse av ofred. Specialförband, små drönare, kryssningsrobotar med mera. Shannon Caudill, med lång erfarenhet från amerikanska flygbassäkerhetsförband, har i denna antologi tillsammans med kapitelförfattarna sammanställt tankar och erfarenheter från flera västländers operationer och reglementen.

 • Tänka, snabbt och långsamt, Daniel Kahneman, Volante, Stockholm, 2012, ISBN 9789186815721

Daniel Kahneman beskriver hur hjärnan kan delas in i två system som påverkar hur vi tänker. System ett är snabbt och går på intuition och känslor, medan system två är långsammare och bygger på eftertanke och logik. Genom att lära mer om hur vårt tänkande fungerar, kan vi också lära oss när vi ska vända till respektive system och framförallt se upp för de snabba slutsatser som system ett erbjuder. Det gör oss till både bättre och mer medvetna medmänniskor, men också bättre inom den militära professionen med dess krav på både snabba och överlagda beslut i allt från strid till planering.

Ledarskap

 • Call Sign Chaos: Learning to Lead, General James A. Mattis, Random House, New York, 2019, ISBN 9780812996838

General Mattis är välkänd och har en lång karriär bakom sig inom Marinkåren, samt som USA:s försvarsminister 2016−2019. Mattis har även kallats för ”krigarmunken” för sitt stora kunnande och intresse för att läsa och lära. Boken är en intressant och ödmjuk lektion i ledarskap från lägsta taktiska nivå via den operativa till den politisk-strategiska nivån. Mattis erbjuder intressanta erfarenheter kring uppdragstaktik versus detaljstyrning. Han är också tydlig i sin syn på vikten av att läsa för militära chefer: ”If you haven’t read hundreds of books, learning from others who went before you, you are functionally illiterate − you can’t coach and you can’t lead.”

 • Shoot like a girl − Mary Jennings Hegar, Penguin USA, 2018, ISBN 9781101988442.

Hegar är tidigare Blackhawk-pilot och har genomfört tre insatser i Afghanistan. Hon beskriver sina erfarenheter av att vara kvinna, officer och sedan pilot i USAF och Air National Guard. Det man slås av är hennes oerhörda viljestyrka trots alla hinder och sexuella trakasserier som hon mötte. Hon fick bland annat DFC för ett av uppdragen i Afghanistan. Hegar låg också bakom att USA öppnade upp alla stridande befattningar för kvinnor, då hon drog Leon Panetta inför domstol för att få bort förbudet mot kvinnor i stridande befattningar. Boken är värd att reflektera över när det gäller vilka hinder och utmaningar som kvinnor ställs inför som officerare i en starkt mansdominerad värld.

Framtid  

 • Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare, Christian Brose, Hachette Books, New York, 2020, ISBN 9780316533539.

Christian Brose var den framlidne senator John McCains främste rådgivare inom militära frågor. Såväl McCain som Brose oroade sig över hur USA tappat sitt övertag inom militär teknik och krigföring efter Gulfkriget. Genom bristen på en tydlig motståndare att mäta sig mot, fokuset på kriget mot terrorn, samt allt mer komplicerade upphandlingsregler, anser Brose vara skälen till USA har svårt att hålla jämna steg med framförallt Kinas militära utveckling, men även Ryssland. Boken erbjuder intressanta slutsatser att reflektera över även för svensk del avseende hur den tekniska utvecklingen erbjuder nya möjligheter att föra krig och vad vi i Sverige behöver göra för att kunna ha en relevant militär förmåga även i framtiden.

 • 21 tankar om det 21:a århundradet. − Yuval Noah Harari 2018, − Natur och Kultur Allmänlitteratur, ISBN 9789127156760

I denna bok filosoferar författaren kring aktuella samhällsfrågor och trender. En bra bok att läsa för den som vill bredda sin allmänbildning och sin syn på det som händer runt i kring oss.

Historia

 • Lords of the Sky: Fighter Pilots and Air Combat, Dan Hampton, William Morrow Paperbacks, ISBN 9780062262097

Dan Hampton är pensionerad F-16 pilot med SEAD som specialitet och fanns med på 2019 års läslista med Viper Pilot. Lords of the Sky är en fängslande genomgång av luftstridens utveckling från det tidigare 1900-talet fram till 2010-talet. Visste du till exempel Oswald Boelcke anses vara den förste divisionschefen som krävde samling för erfarenhetsgenomgång efter ett flygföretag, vilket gjorde hans jaktdivision till en av de mest framgångsrika på Västfronten 1916?

Fysiskt stridsvärde

 • Sömngåtan, Matthew P. Walker, Ordfront, Stockholm, 2019, ISBN 9789177750758.

Våra regler i Försvarsmakten kring sömn och bilkörning är ett exempel på resultat av forskningen på konsekvenserna av för lite sömn. Våra piloter får under utbildningen i NVG-flygning till exempel lära sig att inte ha sovit på 24 timmar motsvarar en berusning av 0,8 promille och läser man Sömngåtan så förstår man orsaken till detta. Den här boken är en sådan läsning som vänder upp och ner på många av de föreställningar som man har om hur vi människor fungerar och vad sömnen är till för. Inte minst oroar de stora konsekvenserna av för lite sömn. Matthew Walker är en av världens främsta sömnforskare. Han går här metodiskt igenom utifrån forskningsmaterial hur brist på sömn påverkar vår förmåga att lära, läka skador, effekten av träning och uppmärksamhet. Walker visar även på en rad andra aspekter som vi också kan behöva ta in i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, liksom riskhantering, men inte minst för att öka vår uteffekt.

Rapporter, avhandlingar och utredningar

Säkerhetspolitik och teknik

Denna FOI-rapport från januari 2021 syftar till att vidga vyerna och ta upp hot som kanske förbises. Genom artiklarna har forskare på FOI blickat framåt och beskrivit tänkbara framtida hot. Rapporten innehåller både särskild teknik som AI, drönarsvärmar, laservapen och ”supersoldater”, såväl som mer globala företeelser som kan påverka vår operationsmiljö.

Doktrin, strategi, taktik

John Shields är brittisk överste och lärare vid Air War College i Montgomery, Alabama, USA. Detta är hans avhandling från King’s College London, där han granskar den hittills vedertagna synen på luftmakt under Falklandskriget. Intressanta aspekter som tas upp i avhandlingen är vad som händer när verkligheten är en helt annan än den vi planerat för, liksom vad som händer när resurser inte kan samordnas/optimeras på grund av bristande logistik, dåliga kommunikationsmöjligheter, och felaktig kommandostruktur. Avhandlingen är även intressant att läsa utifrån perspektiven konsekvenserna av bristande utbildning och bristfälliga taktisk-tekniska procedurer, liksom bristande ISR/targeting-processer.

Film

 • Eye in the Sky, 2016.

Helen Mirren spelar en brittisk flygvapenöverste som leder ett uppdrag med en brittisk MQ-9 Reaper över Kenya, där man spanar på en terrorcell. När man upptäcker att terrorcellen genomför de sista förberedelserna inför ett självmordsattentat uppstår en svår beslutssituation − ska man anfalla och riskera skada på civila eller låta bli och riskera ännu fler civila dödsoffer? En välgjord film som både utmanar tanken avseende etik och moral, men även ledning och ledningsbortfall.

Podcast

Fighter Pilot Podcast drivs på fritiden av den tidigare kommendörkaptenen i amerikanska flottan Vincent ”Jell-O” Aiello. Jell-O har en bakgrund som pilot på F-18, A-4 och F-16, samt som instruktör på Top Gun. Det finns nu över 100 avsnitt där Jell-O och hans gäster diskuterar alltifrån callsigns, hur man landar på hangarfartyg, hur flygunderhåll fungerar, jaktrobotar till specifika flygplan och händelser. Allt mycket ödmjukt och tilltalande. Det finns även ett avsnitt om Jas 39 Gripen, där vår tidigare kollega Mikael Grev intervjuas om Viggen och Gripen.