Ökat fokus på samverkan och förmåga i totalförsvaret

Regeringen har beslutat om inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret. Försvarsmakten ska tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fortsatt främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret i perioden 2021-2025.

ÖB besöker fältsjukhuset.
ÖB besöker fältsjukhuset.
"Nu görs betydande satsningar på totalförsvaret och en inriktning som utgår från gemensamma planeringsantaganden stärker förmågan och samverkan i totalförsvaret," säger överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Ett gemensamt övergripande mål för totalförsvaret införs som innebär att hela totalförsvaret tillsammans ska ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Målet innebär även att verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet.

Regeringens inriktning innebär att totalförsvaret genom sin styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet ska vara krigsavhållande. Utgångspunkten för totalförsvarsplaneringen är att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under en del av denna tid.

– Under perioden 2016-2020 har vi tagit ett antal viktiga steg inom totalförsvaret med planering, utbildningar och övningar men även skapat forum för att lära känna varandra, diskutera och byta erfarenheter. Nu görs betydande satsningar på totalförsvaret och en inriktning som utgår från gemensamma planeringsantaganden stärker förmågan och samverkan i totalförsvaret, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Regeringen skriver i sitt beslut att det civila försvaret och det militära försvaret behöver utvecklas samordnat och betonar vikten av en sammanhängande planering. Det gemensamma målet för totalförsvaret ersätter inte målen för det civila försvaret respektive det militära försvaret, utan ska ses som ett komplement. Försvarsmaktens försvarsplanering är en viktig utgångspunkt för den sammanhängande planeringen, och därmed även viktig för planeringen för det civila försvaret.

Försvarsmakten och MSB har även i uppdrag att ta fram planeringsantaganden för totalförsvaret till de bevakningsansvariga myndigheterna och dessa ska redovisas för Regeringskansliet den 1 september 2021. Även hur myndigheterna avser att främja och utveckla en sammanhängande totalförsvarsplanering ska redovisas då. Den 1 maj 2024 ska Försvarsmakten och MSB redovisa en samlad bedömning av förmågan av totalförsvaret till Regeringskansliet och en delredovisning ska lämnas senast den 1 maj 2023.