Försvarsmaktens utredning om personalsäkerhet klar

I augusti fick Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att redovisa sitt arbete med personalsäkerhet. I dag lämnade Försvarsmakten sitt svar.

Försvarsmakten hanterar tusentals anställnings- och personalärenden varje år. Under 2020 har Försvarsmakten sett över de regelverk och styrningar gällande säkerhetsprövning samt rekrytering och anställning. Bedömningen är att de är tillräckliga, men måste kontinuerligt kontrolleras och följas upp.

– Regeringens styrningar är fullt tillräckliga. Vi är trygga med den systematik som finns rörande säkerhetsprövning och HR. Rutinerna måste dock kontinuerligt följas upp. I detta ingår bland annat kontroll av att verifierade och vidimerade kopior av betyg och intyg finns, säger generalmajor Klas Eksell, personaldirektör.

I svaret redogör Försvarsmakten för ett antal förstärkande åtgärder, där vissa redan är vidtagna medan andra kommer att tas om hand under 2021.

– För att vidareutveckla samverkan mellan HR och säkerhetsfunktionen genomför Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten utbildningar på alla organisationsenheter gällande rutiner och vikten av korrekt uppföljning, säger kommendör Jan Kinnander, chef Säkerhetskontoret.

– Försvarsmakten välkomnade regeringsuppdraget. Det har hjälpt oss att ytterligare kvalitetssäkra vårt arbete, avslutar Klas Eksell.