Ett steg närmare ett nationellt cybersäkerhetscenter

Regeringen föreslår att 50 miljoner anslås nästa år till ett nationellt cybersäkerhetscenter som Försvarsmakten kommer vara en del av.

En soldat skriver på ett tangentbord vid en dator.
En soldat skriver på ett tangentbord vid en dator.
Syftet med centret är att stärka den nationella förmåga på cybersäkerhetsområdet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmakten ingår i ett fördjupat myndighetssamarbete som under året förberett bildandet av ett cybersäkerhetscenter. Syftet med centret är att stärka den nationella förmåga på cybersäkerhetsområdet genom ett samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring.

– Vi välkomnar regeringens besked vilket innebär ytterligare ett steg mot inrättandet av ett center, säger Patrik Ahlgren vid Högkvarterets CIO-avdelning som tillsammans med Jan Kinnander vid säkerhetskontoret på Must ingår i en operativ styrgrupp för det myndighetsgemensamma planeringsarbetet.

I ett fullt inrättat cybersäkerhetscenter kommer myndigheternas samverkan innebära att man bedriver operativ verksamhet tillsammans, i en gemensam lokal och mot gemensamma mål. Centret kommer inte ta över myndigheternas ordinarie uppgifter utan bidra till att koordinera verksamheterna för en totalt bättre effekt. CIO-avdelningen och Must kommer tillsammans att ansvara för bemanningen av den försvarsmaktspersonal som ska tjänstgöra i centret.

– Försvarsmakten har mycket kunskap som vi kan och vill bidra med för att stärka Sveriges motståndskraft mot cyberhot. Vi ser också att ett center leder till mervärden som vi i Försvarsmakten har nytta av för att lösa våra ordinarie uppgifter inom cyberområdet, säger Jan Kinnander.

I myndighetssamarbetet ingår förutom Försvarsmakten även Försvarets radioanstalt (FRA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen. Även Försvarets materielverk (FMV), Polismyndigheten och Post och telestyrelsen (PTS) deltar i arbetet.