Övningar, stöd och gränsskydd − Försvarsmaktens intensiva vår

Försvarsmakten har under hela våren stöttat samhället under den pågående pandemin. Samtidigt har myndigheten löst sina uppgifter, gjort beredskapskontroller, övat enskilt och tillsammans med Sveriges partnerländer och hävdat landets gränser.

Se videoklippet om Försvarsmaktens intensiva vår. Foto: Försvarsmakten

– Vår uppgift är att skydda Sverige mot väpnat angrepp, oavsett vilken situation vårt land befinner sig i. Det är viktigt att fortsätta träna och utveckla våra förmågor särskilt nu när samhället är utsatt för stor påfrestning, säger generalmajor Urban Molin, Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef.

Flygvapnet har samövat med delar ur det amerikanska flygvapnet. Marinen har genomfört övning Swenex där bland annat sjöfartsskyddsoperationer har övats. Det har genomförts en mängd slutövningar inom armén. Försvarsmakten har dessutom parallellt med övningsverksamheten genomfört ett flertal oanmäld operativa beredskapskontroller varav den senaste för att pröva förmågan att genomföra gemensam sjömålsstrid, där angripare har bekämpats samtidigt från marken, till sjöss och från luften med sjömålsrobot 15.

– Det konstateras att omvärldsläget blivit oförutsägbart och instabilt. Skulle en konflikt uppstå i vårt närområde kommer Sverige bli berört på ett eller annat sätt. Men ett robust försvar ger oss förutsättningar att hantera konflikter och skydda samhället, säger Urban Molin.

Försvarsmakten har under den senaste tiden visat att man med tillgängliga förband snabbt kan agera på land, till sjöss och i luften, enskilt och tillsammans, samtidigt som myndigheten bistått övriga samhället med omfattande stöd.

– Försvarsmaktens uppdrag är unikt, vi försvarar Sverige mot väpnat angrepp och bidrar till att säkra landets frihet, demokrati och vår rätt att leva som vi själva väljer, säger Urban Molin.