Revingeheds magiska miljö för växter och djur

I dag fredag den 22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag. Det är en internationell temadag utsedd av FN som firas av naturföreningar, kommuner, myndigheter och privatpersoner landet runt. Försvarsmakten vill i samband med denna dag uppmärksamma naturvärdena på våra övningsfält.

Ett groddjur som verkligen uppskattar de vattenfyllda hjulspåren från Försvarsmaktens stridsfordon är strandpaddan. Foto: Ekoll HB
Borsttåtel är ett vanligt gräs i södra Sverige och trivs bäst i sandig mark. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens övningsverksamhet hjälper till att hålla Revingeheds sandmarker öppna. Här trivs dåresandbin, en starkt hotad art som bara finns på två platser i Sverige varav Revingefältet är en. Foto: Ekoll HB

Försvarsmaktens många övnings- och skjutfält runt om i landet har alla höga naturvärden. Speciellt för dessa fält är att när det inte pågår övningar så är de öppna för friluftsliv och forskning. Ett exempel är Revingeheds övningsfält, två mil öster om Lund.

– Vi är mycket måna om vårt övningsfält som är hem för en mängd rödlistade arter, däribland 50 olika vildbinsarter, berättar Ulf Rolin, miljöchef på Södra skånska regementet (P 7).

Revingehed är ett 4 500 hektar stort område som består av sandmarker, våtmarker, Krankesjön och gammal lövskog och är ett veritabelt paradis för många hotade arter. Området omfattas av Natura 2000, ett EU-nätverk som arbetar med att bevara arter och habitat runt om i Europa. Genom övningsverksamheten bidrar Försvarsmakten till att både flora och fauna frodas.

Men kan det inte vara så att bandvagnarna skadar djur och natur?

– Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Genom våra övningar gynnas växt- och djurlivet här på Revingehed, säger Ulf Rolin. Vi skapar en fantastisk miljö för många djurarter. Våra stridsfordon rör upp marken och blottar sand och sprider frön. När vi kör i våtmarkerna bildas vattensamlingar i spåren efter fordonen som är perfekta lekställen för bland annat strandpaddan och lökgrodan.

Arkivbild på Ulf Rolin. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

P 7, tillsammans med Fortifikationsverket, Länsstyrelsen, kommunen, Naturskyddsföreningen och arrendatorer träffas flera gånger per år och tar fram en handlingsplan för det kommande året.

Handlingsplanens syfte är att genomföra skötsel av naturvärdena på fältet. Under 2020 arbetar man med 30 åtgärdspunkter; bland annat deltar man i EU-projektet Semi-Aquatic Life för att återställa och bevara vattenlevande insekter och groddjur, och Länsstyrelsen driver också ett pollineringsprojekt på området för att bevara vildbina som finns där.

Vad är det som är så speciellt med Revingeheds skogsområden?

– Vi har i stort sett bara lövskog. En stor del av bokskogen är över hundra år gammal. Döda träd får stå kvar och förmultna och är perfekta hem till massor av insektsarter. På Revingehed finns också den unika fågelsjön Krankesjön, där mängder av olika fåglar häckar, som till exempel sothöns, doppingar och knölsvanar. Det här är en otroligt intressant plats och Lunds universitet bedriver forskning kring sjön och dess strandängar.

– Naturvården på Revingehed sker på flera olika sätt, säger Ulf Rolin. Våra stridsfordon bidrar med nödvändigt markslitage och omrörning av marken; vi gräver och så finns det även cirka 900 kor som betar på ängarna.

Alla anställda och värnpliktiga soldater ska delta i minst två mark- och miljöutbildningar under sin tid på P 7; en introduktions- och en fortsättningskurs. Sedan finns även specialutbildningar för dem som arbetar med drivmedel och kemikalier om hur de ska undvika spill och hur sanering ska gå till.

– Alla som arbetar på P 7 har ett högt miljömedvetande och naturvården går hand i hand med vår övningsverksamhet, det är fantastiskt att se att de kompletterar varandra så bra, säger Ulf Rolin.