Här skyddar Försvarsmakten vår kust

I en unik beredskapskontroll övar Försvarsmakten gemensam sjömålsstrid. Angriparen bekämpas samtidigt från marken, till sjöss och från luften.

Se videoklippet när Försvarsmakten övar på att skydda Sveriges kust. Foto: Försvarsmakten

Utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget präglas av instabilitet och stor osäkerhet, inte minst i vårt närområde. Det ställer krav på Sveriges militära försvar, att Försvarsmakten har tillgängliga och samövade förband som kan inta höjd beredskap och lösa komplexa uppgifter, enskilt och tillsammans. Därför genomfördes i veckan en oanmäld operativ beredskapskontroll för att pröva förmågan till gemensam sjömålsstrid.

– För Sverige, med vår långa kust, är förmågan att förhindra en angripare att landstiga, en nyckelförmåga. Vi har med förband ur marinen och flygvapnet genomfört gemensam sjömålsstrid med sjömålsrobot 15, säger ställföreträdande insatschef generalmajor Urban Molin, som ledde beredskapskontrollen.

Bekämpningen skedde gemensamt av marinen och flygvapnet, samordnat i tid och rum från land, till sjöss och från luften mot mål ute till havs.

– Att samordnat skjuta från tre olika typer av plattformar, korvetter, tung kustrobotenhet och stridsflyg, mot ett gemensamt sjömål på långa avstånd är komplext och därför krävs övning, säger Urban Molin.

Inför Försvarsmaktsövning Aurora 20 planerades olika moment som skulle genomföras, varav den gemensamma sjömålsstriden var en. Med hänsyn till pandemin valde Försvarsmakten att skjuta på övningen, men myndigheten ansåg samtidigt att det var nödvändigt att genomföra övningsmoment för att upprätthålla beredskapen och ge soldater och sjömän bra avslutande övningar.

Försvarsmaktens uppdrag är att främja landets säkerhet och att försvara Sverige mot väpnat angrepp. En förutsättning för att kunna förebygga, möta och hantera ett väpnat angrepp ställer krav på hög beredskap. Kontroller genomförs därför kontinuerligt som en viktig del i Försvarsmaktens förmågeuppbyggnad och ger ett kvitto på att myndigheten löser sina uppgifter.

– Jag är mycket nöjd med hur våra förband med kort varsel löste beredskapsuppgiften. Min slutsats är att vi har bekräftat förmågan att genomföra gemensam sjömålsstrid. Detta har vi också kunnat göra samtidigt som vi bistår övriga samhället med omfattande stöd vid nuvarande svåra påfrestningar med anledning av pandemin, säger Urban Molin.