Nya klargöringsfordon till flygvapnet

För att möta dagens och framtidens krav på operativ effekt och förmåga tillförs flygvapnet nya klargöringsfordon. Dagens klargöringsfordon, de så kallade Dallasjeeparna, ersätts av Mercedes-Benz G300 6x6, i Försvarsmakten även kallad terrängbil 15, TGB15.

Överstelöjtnant Mats Levin framför flygvapnets nya klargöringsfordon, terrängbil 15, Mercedes-Benz G300 6x6.
Överstelöjtnant Mats Levin framför flygvapnets nya klargöringsfordon, terrängbil 15, Mercedes-Benz G300 6x6. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Klargöringsfordon används bland annat vid klargöring av flygplan och helikoptrar på flygvapnets baser, exempelvis vid bogsering samt för transport av ammunition, materiel och personal.

− Dagens klargöringsfordon är funktionella och genomgår årligen grundtillsyn för att säkerställa dess status. Dock är fordonen gamla och slitna, då de utgjort en arbetshäst i flygvapnet sedan flera decennier med en efterhand sjunkande tillgänglighet, säger överstelöjtnant Mats Levin, krigsförbandsansvarig för flygbasförband.

Det nya klargöringsfordonet har en kravställd livslängd om minst 15 år, vilket kan utökas genom framtida livslängdshöjande åtgärder.

90 nya klargöringsfordon

Behovet av nya klargöringsfordon har således varit stort under många år, dels på grund av Dallasjeeparnas ålder och dels för att möta förmågeutvecklingen inom flygvapnet. Anskaffningen av nya klargöringsfordon har därför varit en prioriterad fråga för Försvarsmakten. 90 nya klargöringsfordon anskaffas till flygvapnets flygunderhålls-kompanier och helikopterskvadroner i samarbete mellan flygvapnet och Försvarets materielverk (FMV).

Fordonet är ett ramavtalsfordon som uppfyller de ställda förmågekraven, vilket också innebär att man erhåller en snabbare leverans. TGB15 har funnits i Försvarsmakten och flygvapnet i flera år och är en beprövad plattform.

− Den är inte en rak ersättare till sin företrädare, utan löser fler uppgifter avseende de utökade taktiska förmågorna, säger Mats Levin.

De specifika kraven avseende bogserförmåga och svängradie för att bogsera såväl fullastade stridsflygplan som Försvarsmaktens tunga helikoptrar har särskilt prövats vid FMV Test och evaluering (T&E) tillsammans med förbandsrepresentanter ur flygvapnet. Proven har fallit väl ut och överlag har fordonet upplevts positivt, dock har behov av vissa åtgärder identifierats.

Flygvapnets nya klargöringsfordon, terrängbil 15
Flygvapnets nya klargöringsfordon, terrängbil 15 Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

− Förbandsleveranser beräknas 2021–2023, eventuellt kan några fordon levereras till förbanden redan sent hösten 2020, säger Mats Levin.

Fordonen levereras i ett grundutförande för att kunna verka på airside och våra flygbaser. Här säkerställs militära EMC-krav och fordonen förses bland annat med bogseröglor med kameraövervakning och varselljus. I en senare planerad renovering och modifiering kommer fordonen anpassas särskilt mot sina uppgifter inom stridsflyg- respektive helikopterförbanden, omfattandes anpassad påbyggnad för klargöringsutrustning samt eventuella anpassnings- och modifieringsåtgärder.

Smidig lösning

Leveranser av fordonen sker initialt till FMV, som säkerställer systemsäkerhetsarbete och genomför underhålls- och reservdelsberedningar för att i samband med system- och materielöverlämning säkerställa att Försvarsmakten dels kan ta det tekniska designansvaret, dels att materielen är förvaltningsbar i Försvarsmaktens system. Då grundfordonet är ett ramavtalsfordon som redan finns i organisationen reduceras detta arbete till att omfatta de delar som blir unika för klargöringsfordonen och dessa delars påverkan på systemet som helhet. Efter överlämning beslutar teknisk chef om systemsäkerhetsgodkännande och underlag för beslut om användning (BOA) arbetas fram. Centralt BOA beslutas av ställföreträdande flygvapenchefen innan materielen levereras till förband för driftsättning. Leveransutbildningar sker i enlighet med framtagna underlag och behov. Efter genomförd leveransutbildning sker fortsatt utbildning i Försvarsmakten regi.

− Fordonslösningen innebär att Försvarsmakten inte behöver ta fram nya unika utbildnings-, underhålls- och reservdelsförsörjningslösningar, vilket hade blivit fallet om en ny fordonstyp introducerats, säger Mats Levin.