Ökad stolthet och förtroende i Försvarsmakten

På försvarsmaktsnivå visar årets resultat av medarbetarundersökningen FM Vind återigen en positiv tendens, särskilt i frågor som rör förtroende och framtidstro.

Förste sergeant Wille Jämsén visar på terrängmodell grupperingsexempel för övad trupp ur 206. underhållskompaniet ur 2. amfibiebataljonen. Kompaniet är i en förberedande fas till övningen Aurora 17 där kontraktsanställd-, tidvis anställd- och pliktpersonal utbildas och övar tillsammans.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september 2017 försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
Förste sergeant Wille Jämsén visar på terrängmodell grupperingsexempel för övad trupp ur 206. underhållskompaniet ur 2. amfibiebataljonen. Kompaniet är i en förberedande fas till övningen Aurora 17 där kontraktsanställd-, tidvis anställd- och pliktpersonal utbildas och övar tillsammans.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september 2017 försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
Synen på arbetsplatsen, kollegor och arbetsuppgifter ger en sammantaget positiv bild i medarbetarundersökningen FM Vind. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Under rubriken FM (Försvarsmakten) 2025 bedriver Försvarsmakten sedan 2016 ett långsiktigt arbete där ett av de viktigaste målen är att stärka det interna förtroendet och öka stoltheten. Samtidigt har medarbetarundersökningen FM Vind också gjorts om för att bättre överensstämma med de långsiktiga strategiska målen.

– De senaste fyra åren går det att se tydliga tecken på att vi har en positiv utveckling i frågor som rör förtroende och stolthet, säger Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell.

Under året har Försvarsmakten växt och tre nya försvarsgrensstaber har tillkommit. Dessutom har flera förband påverkats av förändringar i lednings- och logistikområdet. Ny personal har också kommit som en del av verksamhetsövergången från Försvarets materielverk (FMV) till Försvarsmakten, främst inom delarna förråd, service och verkstäder. Trots det är svarsfrekvensen densamma, det vill säga 74 procent. Men omkring 1 800 fler svar har tillkommit i undersökningen.

– Ur ett arbetsmiljöperspektiv måste årets undersökningsresultat ses som väldigt positivt, säger Klas Eksell.

Synen på arbetsplatsen, kollegor och arbetsuppgifter ger en sammantaget positiv bild i undersökningen. Men också meningsfullheten i egna och Försvarsmaktens uppgifter, relationen till närmaste chef och tillförsikten inför framtiden är exempel på frågeområden som får höga poäng eller ökar markant.

– Det är väldigt glädjande att nu se resultat av den resa vi har påbörjat. Internt förtroende och framtidstro är viktiga delar när vi bygger en starkare försvarsmakt, säger ÖB Micael Bydén.

En fråga som tyvärr har haft och fortsättningsvis kommer att ha stor betydelse är frågorna om ovälkommet beteende. I årets undersökning gjordes inga ändringar i frågeblocket vilket ger en bra jämförelse med förra årets resultat. Resultaten visar att andelen som i FM Vind uppger att de varit utsatta för ovälkommet beteende minskar med en halv procentenhet. En första analys av frågan visar också att det i år är en lägre andel medarbetare som av någon anledning inte besvarar frågan jämfört med tidigare år.

Årets resultat visar också att upplevelsen av ovälkomna beteenden har en tydlig negativ inverkan på individens totala arbetssituation, oavsett kön. En indikation på att Försvarsmakten måste närma sig problemet ur fler perspektiv än bara att hantera anmälningar. Till exempel genom att upptäcka och förebygga förekomsten av detta.

Enligt Klas Eksell är bedömningen också att det finns ett mörkertal, och att för många fortfarande uppger att de inte anmäler för att de tror att deras situation skulle förvärras om de gör det. Något som han menar att Försvarsmakten måste ta på allvar.

– Det är glädjande att se en nedgång av antalet ovälkomna beteenden, men vi kan fortfarande inte slå oss till ro. Den här frågan kommer inte att lösas av sig själv utan kräver ett ihärdigt arbete. Samtidigt är det positivt att vissa förband visar stora framsteg, vilket innebär att fler av oss borde försöka lära av dem och det arbete de gjort, säger han.