Nationellt cybersäkerhetscenter kan bli verklighet 2020

För att stärka de nationella förmågorna på cybersäkerhetsområdet ska samarbetet fördjupas och konkretiseras ytterligare. Det skriver Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i ett gemensamt förslag som i dag överlämnats till regeringen.

Person sitter vid dator.
Person sitter vid dator.
Ett förslag finns för att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Regeringen har gett fyra myndigheter – Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen – i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020.

Myndigheterna är eniga om värdet av att fördjupa sitt redan etablerade samarbete. Ett center syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Förslaget är att verksamheten i centret successivt ska byggas upp under en femårsperiod för att kunna ge full effekt 2025. Målet är att centret på sikt ska sammanställa gemensamma analyser och övergripande lägesbilder avseende hot och sårbarheter, sprida information mellan ingående myndigheter och andra aktörer och koordinera arbetet vid it-incidenter och cyberangrepp.

En fördjupad samverkan förutsätter att det finns både tekniska och rättsliga förutsättningar för delning av säkerhetsskyddsklassificerad information. Initialt kan inrättandet av ett center finansieras och resurssättas inom ramen för respektive myndighets verksamhetsansvar, men ökade anslag krävs för att kunna göra en stegvis uppbyggnad och tillhandahålla stöd till både näringsliv och offentlig sektor.