Försvaret söker samarbeten för miljövänlig brandsläckning

Tillsammans med forskningsinstitutet Rise söker nu Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket externa aktörer till ett forskningsprojekt för att hitta alternativa medel och metoder för släckning av bränder.

Projektet handlar även om att ta fram sätt att behandla områden där konventionellt släckmedel, innehållande så kallat PFAS, har använts.

PFAS-släckmedel används såväl civilt som inom försvaret och påverkar natur och människors hälsa negativt. Ännu saknas godtagbara alternativ och det finns inte heller några gemensamma metoder för sanering av mark och vatten där sådant har använts.

Genom att bjuda in externa aktörer som företag, forskare, innovatörer och andra som är verksamma inom området, hoppas man kunna hitta metoder och medel som möter samhällets behov av effektiv sanering och inte minst en miljömässigt hållbar brandbekämpning.