Samverkan för ett starkare försvar

Under föregående vecka har 91:a och 92:a artilleribataljon genomfört en fältövning i nedre Norrland. Syftet med övningen har varit att öka officerarnas kunskaper om regionen, såväl ur civila som militära aspekter.

En stor del av deltagarna har varit reservofficerare ur de båda bataljonerna, något som är mycket viktigt då de utgör en väsentlig del av officerskadern i krigsförbanden. Foto: Andreas Nilsson/Försvarsmakten

Artilleribataljonerna har deltagit med ett trettiotal yrkes- och reservofficerare som under veckoslutet har samverkan med såväl civila myndigheter så som andra militära förband.

– Det har varit mycket givande för våra bataljoner att genomföra fältövning i regionen, sa överstelöjtnant Magnus Degerlund, chef för 92:a artilleribataljonen samtidigt som han riktar ett särskilt tack till Länsstyrelsen i Jämtland som bidragit till övningen på ett utmärkt sätt.

En stor del av deltagarna har varit reservofficerare ur de båda bataljonerna, något som är mycket viktigt då de utgör en väsentlig del av officerskadern i krigsförbanden. Samtidigt som fältövningen genomfördes har flera andra förband bedrivit övningsverksamhet i området. Verksamheten i regionen har noterats av befolkningen i området.

– Man kan konstatera att intresset för vår verksamhet är stor och många visar glädje över att Försvarsmakten syns extra mycket i området, sa major Niklas Nyström, stabschef 91:a artilleribataljon.