Myndigheter och företag övade cyberförsvar tillsammans

Safe cyber är Försvarsmaktens årligen återkommande övning i cyberförsvar. Liksom förra årets övning, genomfördes årets upplaga tillsammans med myndigheter med ansvar för cybersäkerhet i Sverige samt med myndigheter och företag som ansvarar för system och tjänster kopplade till Försvarsmakten.

Övning safe Cyber.
Övning safe Cyber.
Deltagare från 18 olika myndigheter och företag deltog i övningen. Foto: Försvarsmakten

I samband med årets övning genomfördes också forskning som syftar till att förbättra Försvarsmaktens incidenthantering och arbetet med att ta fram och upprätthålla cyberlägesbilder. Att ha god lägesbildsuppfattning och effektiv incidentrapportering är två exempel på hur Försvarsmakten bidrar till att ytterligare förstärka Sveriges cyberförsvarsförmåga.

En del av deltagarna i Safe cyber 2019 fick öva på att upptäcka, rapportera och hantera cyberangrepp och incidenter i en simulerad it-miljö. Övriga deltagare fick bland annat värdera incidentrapporter, fatta riskhanteringsbeslut och samverka genom att diskutera utifrån de tekniska cyberangreppen i simuleringsövningen. 18 myndigheter och företag deltog i övningen.

– De spontana reaktionerna från övningsdeltagarna, besökarna och övningsledningen visar att övningen som helhet var lyckad både vad gäller genomförande, övningsscenario och inspel, säger David Olgart, övningsledare för övningen.

Erfarenheterna från övningsdeltagarna understryker vikten av att öva tillsammans, lära känna varandra och nätverka för att vara bättre förberedda på cyberrelaterade incidenter. I samma stund som övningsledaren meddelade att övningen var slut påbörjades planeringen inför Safe cyber 2020 som kommer knyta an till nästa års totalförsvarsövning.