Erfarenhetsutbyte om totalförsvarsläget

När Sveriges landshövdingar och myndighetschefer för övriga bevakningsansvariga myndigheter samlades den 3 juni för chefsmöte inom totalförsvaret var fokus på att utveckla formerna för myndigheternas planering för höjd beredskap. Genom ett erfarenhetsutbyte delades exempel om vad som görs i olika myndigheter samt behoven för att komma framåt.

Överbefälhavare Micael Bydén höll ett inledningsanförande under erfarenhetsutbytet om totalförsvarsläget. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

– Det är en viktig uppgift för oss att hitta formerna för en ökad samverkan. Ett steg i vårt arbete är också att synliggöra totalförsvaret i samhället. Vägen fram och genom totalförsvarsövning 2020 ska vi genomföra ett antal initiativ där vi syns. Och vi ska hitta former för att göra det tillsammans i den här kontexten, sa ÖB Micael Bydén i sin inledning.

Myndighetscheferna diskuterade gemensamma utmaningar i syfte att bygga förmåga och skapa förutsättningar för en samordnad beredskapsplanering inom totalförsvaret.

– Myndigheterna har olika förutsättningar i planeringen men vi har en gemensam lägesbild, vi pratar samma språk och vi förstår processerna. Det kommande året kommer att innebära flera klargöranden och där är myndigheternas egna erfarenheter är viktiga bidrag för att hamna rätt, sa Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hur fortsatt arbete utifrån Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma planeringsinriktning skulle ske diskuterades. Chefsmötet är ett viktigt forum för att inspirera och höja kunskapen om vad fortsatt planläggning ska ta höjd för.

Mötets deltagare konstaterade att utvecklingen med totalförsvarsplanering går framåt och att ett gemensamt arbete kräver utvecklad samordning. Genom att systematiskt utvärdera beredskapsplaneringen samt dokumentera, utbilda och öva byggs förmåga. Planeringsinriktningen som myndigheterna fått är en bra utgångspunkt.

Försvarsberedningens ordförande besökte chefsmötet och berättade om beredningens arbete samt viktiga förutsättningar för upplägget.

– Jag är positivt tagen av hur Sveriges myndigheter tagit emot försvarsberedningens första rapport, Motståndskraft. Så många positiva aktiviteter har påbörjats. Nu hoppas jag att den nya rapporten Värnkraft ska få motsvarande spridning. Totalförsvarsövningen är otroligt betydelsefull för att vi fullt ut ska förstå vilka krav som ställs, sa försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow.