Operation Unifier – en del av Sveriges stöd till Ukraina

För att stödja den demokratiska utvecklingen i Ukraina har Försvarsmakten personal ingående i Operation Unifier, en utbildningsinsats ledd av Kanada. Svensk militär har funnits på plats sedan 2018.
– Operationen etablerades 2015 som ett direkt svar på en förfrågan från den ukrainska regeringen. Insatsens övergripande mål är att bidra till att Ukraina förblir ett självständigt, säkert och stabilt land, säger major Anders Blom, chef för den svenska delegationen.

Träning, utbildning och rådgivning på Ukrainas villkor. Foto: Aviator Stéphanie Labossière/DND Canada
Joint Task Force Ukraine, geografisk översikt. Foto: Försvarsmakten
Examen vid Militärpolisakademin i Lviv. Foto: Aviator Stéphanie Labossière/DND Canada
Tolken Johannes Christerson utvärderar rekryteringsunderlag tillsammans med kollega. Foto: Aviator Stéphanie Labossière/DND Canada
Svensk ambassadpersonal i samspråk med överstelöjtnant Frédérick Côté. Foto: Aviator Stéphanie Labossière/DND Canada

Joint Task Force Ukraine är namnet på den multinationella styrkan där Sverige ingår och där huvuduppgiften är att träna och utbilda de ukrainska säkerhetsstyrkorna i allt från uppträdande på individnivå till mer avancerade moment på bataljonsnivå. Träningen utvärderas kontinuerligt mot gällande Nato-standard. En av Ukrainas strategiska målsättningar är en ökad förmåga att kunna fungera effektivt i samarbete med olika Natomedlemmar. Det är en naturlig utveckling eftersom Ukraina liksom Sverige är med i Partnerskap för Fred (Partnership for Peace), vilket är ett program för att öka förtroendet och samarbetet mellan Nato och olika stater i Europa.

– Försvarsmakten deltar med tolk, stabsofficer, instruktörer inom ammunitionsröjning, militärpolistjänst, stridssjukvård och utveckling av specialistofficerare. Vår personal är spridd på olika platser beroende på vilket kompetensområde de är mentorer inom, säger Anders Blom.

Utöver dessa områden är styrkan involverad i träning och rådgivning inom mekaniserad strid, indirekt eld, luftförsvar, fältarbeten, spaning, prickskytte- och officersutbildning.

Verksamheten bedrivs med hänsyn till de ukrainska förbandens rotationscykler. Normalt är att ett förband som varit insatt i konflikten i östra Ukraina börjar med återhämtning för att sedan gå in i en träningsperiod och slutligen inta beredskap för en ny insats.

Ny chef

Precis innan påsk bytte den multinationella styrkan chef. Kanadensaren Frédérick Côté har nu tagit över ansvaret och är således svenskarnas högste chef i utbildningsinsatsen.

– Överstelöjtnant Côté kommer att vara chef de kommande sex månaderna, vilket är den generella insatstiden för den kanadensiska personalen. För svensk personal är tjänstgöringsperioderna olika beroende på befattning. För tillfället varierar det mellan tre, sex och tolv månader, säger Anders Blom.