Marin väpnad strid

Sverige har en lång kust med en djup skärgård som ska skyddas och försvaras, en uppgift som marinen ska lösa i fred, kris eller krig. För att ha kontroll på läget på och över havet långt före en eskalation på konfliktskalan krävs en hög marin närvaro och beredskap i våra omgivande farvatten.

Marinen ska ha förmågan att verka från olika geografiska platser. Att öva på västkusten och skapa terrängkännedom är viktigt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Patrik Berge (mitten), chef för andra amfibiebataljonen, redogjorde för läget för Jan Thörnqvist (vä), Jens Nykvist och Patrik Gardesten. Övningen på västkusten har ökat förbandets förmåga rejält, berättade bataljonschefen. Foto: Kristia Swaan/Försvarsmakten
Korvett av Visbyklass utgör en mycket kvalificerad enhet som kan verka långt ut till sjöss. Med sin stealthteknik är hon dessutom svår att upptäcka för en motståndare. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Attackdykare kan nå långt in i ett område och inhämta underrättelser som kommer marinens enheter till gagn. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinen fasta spaningssensorer är mycket bra, men de behöver kompletteras med närvaro till sjöss. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinens blotta närvaro med fartyg och amfibieförband ska verka krigsavhållande. Amfibiebataljon har grupperat sjömålsrobot i Göteborgs kala skärgård. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Dygnet runt och året om pågår sjöövervakning med fasta sensorer och med fartyg långt ute till sjöss. Då det i Östersjön sker cirka 4000 fartygsrörelser varje dygn är det nödvändigt med sjöövervakning för att skapa en tidig förvarning och identifiera eventuella avvikelser som kan utgöra ett hot mot vår integritet och svenska intressen. Förutom den ständiga sjöövervakningen är det också tvunget att samla marina enheter för att öva och öka den marina förmågan att bedriva väpnad strid, både enskilt och tillsammans med andra. Att kunna verka militärt i olika områden är vitalt och därför beslutades det med kort varsel att genomföra beredskapskontroll och beredskapsövning och med det som grund flytta redan planerad marin övningsverksamhet från andra områden för att kraftsamla på västkusten. Genom omplaneringen kunde vi öva både ledningsförmågan och samtidigt genomföra beredskapskontroller på bland annat amfibiebataljonen. 

– Marinen har åter visat att vi med kort varsel kan ombasera från ett geografiskt område till ett annat för att lösa uppgifter. Vi har också kunnat provtrycka vår beredskap där det är viktigt att få omsätta planer till realitet och inte minst att få prova dem i rätt miljö. Jag kan konstatera att marinens personal levererar och har en unik kompetens som bidrar till svensk försvarsförmåga. Säkerhetsläget har de senaste åren försämrats och inte minst ser vi ökade aktiviteter i Västerhavet och Östersjön. För att fortsatt ha kontroll över läget krävs marin närvaro i dessa strategiska regioner. Det kräver också att vi övar den väpnade marina striden, sa marinchefen konteramiral Jens Nykvist

En konflikt påverkar hela samhället

Övningen har också varit viktig ur ett civil-militärt samverkanperspektiv. En eventuell konflikt får påverkan på hela samhället och att ha etablerade samarbeten med olika myndigheter och aktörer redan i fredstid är vitalt för att det ska fungera under en kris eller krig. Ytterst tränar vi för en väpnad strid för att tidigt på och långt ut från svenskt territorium samt i alla miljöer möta militära hot, vilket möjliggör egen styrketillväxt på land. Genom att kontinuerligt ha militär närvaro och öva kan vi vidmakthålla och öka våra förmågor och genom det skapa en krigsavhållande effekt.

Chefen för insatsledningen viceamiral Jan Thörnqvist följde marinövningen på plats under några dagar.

– Försvarsmakten behöver utöka den geografiska närvaron och samtidigt tillsammans med andra kunna verka operativt i olika strategiskt viktiga områden och riktningar. Under denna och nästa vecka genomförs operativ verksamhet och övningar med såväl armé och flygförband i norra Sverige och med huvuddelen av marinen på västkusten. Marinens verksamhet ska alltså ses i ett större och operativt perspektiv. Vi har under de här veckorna haft möjlighet att kontrollera och öva vår beredskap och samtidigt våra operativa och taktiska planer. Fartygen och förbanden kan vid behov snabbt övergå från övning till skarp verksamhet, vilket är en styrka. Vi är medvetna om att den marina kraftsamlingen på västkusten samtidigt har medfört en reducerad marin närvaro i Östersjön, men denna gång var det planerat. Marinens förmåga att med kort förvarning snabbt omgruppera för att kunna verka i ett annat område har fungerat väl och marinens personal har gjort en mycket bra insats, sa Jan Thörnqvist