Flygsäkerhet i fokus

Chefer, ansvarshavare och företrädare ur samtliga flygvapenförband samlades under två dagar i Uppsala på Flygstaben. Syftet var att sätta fokus på flygsäkerhetsarbetet i flygvapnet under verksamhetsledarens operatörsmöte.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Anders Janson som är flygsäkerhetsinspektör och chef för Militära flyginspektionen, FLYGI. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

− Flygvapnet och flygsäkerhet − mina hjärtefrågor, säger flygvapenchef Mats Helgesson när han inledde verksamhetsledarens operatörsmöte.

Flygvapenchefen uppmuntrade till dialog kring frågeställningar kopplat mot flygsäkerhet.

− Nu lägger vi grunden för våra framtida kollegor. Flygsäkerhetsarbetet är långsiktigt och viktigt.

Flygvapnet – en lärande organisation

Genom den öppenhet som finns att rapportera avvikelser kan flygsäkerhetshotande händelser identifieras och därmed kan åtgärder vidtas för att förhindra att ny avvikelse uppstår. Det är en lärande organisation.

− Flygsäkerhetsläget är godtagbart. Det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Målet är att flygsäkerhetsläget ska vara gott där vi bland annat har en balans mellan uppgifter och resurser, säger Mats Helgesson.

Nyckel till framgång är chefers engagemang och att flygsäkerhetsarbetet sätts i fokus. En annan viktig och absolut nödvändighet är att säkerställa erfarenhetsöverföringen mellan erfarna medarbetare och medarbetare under utbildning.

Internkontroll – ett sätt att bli bättre

För att ta reda på hur det ser ut i organisationen så genomförs tillsyner, revisioner och internkontroller. Dessa görs mot lagar, förordningar, föreskrifter och operationella styrningar för militär luftfart.

− Verksamhetsutövare gör internkontroller för att hela tiden bli bättre, säger Anders Janson som är flygsäkerhetsinspektör och chef för Militära flyginspektionen, FLYGI.

Anders Janson medverkade under operatörsmötet och han konstaterade att flygvapnet har kommit långt.

− Det har varit två mycket bra dagar. Vad ledningen säger är viktigt och flygvapenchefen sätter stort fokus på flygsäkerheten, vilket är mycket bra. Det har varit stor öppenhet och bra dialoger under hela mötet, säger han.

Militära Flyginspektionens uppdrag är att utveckla regelverk för militär luftfart, genomföra tillsyner på det militära luftfartssystemet och ge ut tillstånd till de verksamhetsutövare som uppfyller kraven.

− Tillsynen utövas med oberoende och självständighet och jag som flygsäkerhetsinspektör är i tillsynsrollen inte underställd ÖB, förklarar Anders Janson.

För att bedriva verksamhet inom det militära luftfartssystemet krävs tillstånd, det gäller verksamhetsutövare såväl inom som utanför Försvarsmakten. Personal ur FLYGI bereder flygsäkerhetsinspektören beslut om utfärdande, begränsningar och återkallande av verksamhetstillstånd.

FLYGI genomför för närvarande ett mycket omfattande arbete med att överföra Regler för militär luftfart till föreskriftformat.

− Den stora skillnaden är att det kommer att finnas ett tillstånd för all militär luftfart inom Försvarsmakten. Det kommer förenkla och tydliggöra ansvarsförhållanden. Vi på FLYGI får därmed större möjlighet att göra tillsyn på alla delar som påverkar det militära luftfartssystemet, säger Anders Janson.

Ställföreträdande flygvapenchef Carl-Johan Edström avslutade operatörsmötet med följande summering.

− Flygvapnet är system av system där vi gör strategiska val där hög flygsäkerhetskultur ger hög operativ effekt. Under pågående förändring ska vi säkerställa flygsäkerheten. Det gäller både bas-, ledning- och flygverksamheten där flygvapnets flygsäkerhetskultur bygger på ömsesidigt förtroende i en lärande organisation, avslutade Carl-Johan Edström.