Försvarsmakten om Statskontorets rapport

En rapport från Statskontoret bekräftar de utmaningar i planeringen som Försvarsmakten tidigare identifierat, exempelvis effekterna av kostnadsutvecklingen på materiel och otillräcklig priskompensation.

Våren 2018 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att analysera planeringen i Försvarsmakten och de underlag som lämnas till regeringen. Statskontoret har idag lämnat sin rapport, som tar ett helhetsgrepp på försvarssektorn.

- Statskontorets rapport beskriver på ett bra sätt de utmaningar som finns mellan regeringens styrning, våra egna processer och vår samverkan med övriga försvarsmyndigheter. Det är komplexa samband som vi behöver utveckla tillsammans, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall

Men det finns också delar där Försvarsmakten inte alls har samma uppfattning som statskontoret.

- Statskontoret menar att Försvarsmakten i sin planering systematiskt har överskattat den operativa förmågan. Det är en bedömning vi inte delar. Det är fel, säger Peter Sandwall.

Försvarsmakten arbetar redan med flera av de områden som nämns i rapporten som en del i ett omfattande förändringsarbete. Ett område är en ny ansvarsfördelning med FMV som innebär att Försvarsmakten får helhetsansvar över materielen. Ett annat område är Försvarsmaktens etablering av försvarsgrensstaber som gör att uppgifter och befogenheter delegeras. Dessutom utvecklas metoder för valutasäkring och reserver för att få en stabilare planering.

- Försvarsmakten kommer att använda Statskontorets rekommendationer i det pågående förändringsarbetet i de delar som vi själva kan påverka, andra delar behöver åtgärdas av regeringen. Fokus är på planering av materiel i olika tidsperspektiv medan den årliga styrningen och uppföljningen av verksamheten är utan anmärkning, säger Peter Sandwall.