Välkommet regeringsförslag om försvarsgrensstaber

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att staber för armén, marinen och flygvapnet ska inrättas i Enköping, Haninge/Muskö och i Uppsala.
– Det är välkommet. Nu kan vi fortsätta våra förberedelser med att etablera
försvarsgrensstaber, och takta det med mottagandet av nya medarbetare från Försvarets materielverk, säger Jonas Haggren som är chef för Högkvarterets ledningsstab.

Försvarsmakten genomför en rad åtgärder för att stärka Sveriges försvar. En viktig förutsättning är att öka robustheten för ledningsorganisationen.
– Genom att sprida försvarsgrensstaberna geografiskt stärks vår förmåga att möta ett väpnat angrepp jämfört med att ha ledningen samlad under samma tak, säger Jonas Haggren.

Inrättandet av staberna innebär att ledningsuppgifter förs närmare förbanden. Staberna ska samordna förbandsproduktion, beredskap och operationer inom sina respektive försvarsgrenar. I det ligger även ett ansvar över materielens status och logistikresurser.

Enligt Försvarsmaktens planering ska arméstaben och flygstaben vara på plats i Enköping respektive Uppsala kring nyåret, och marinstaben i Haninge/Muskö senare under 2019.