Regeringens inriktning om en helhetslösning för logistiken

Den 24 maj gav regeringen ett uppdrag till Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) om att lämna ett kompletterande budgetunderlag senast 27 juni. Därmed skapas förutsättningar för Försvarsmakten att ansvara för materielens vidmakthållande och därtill knutna upphandlingar.

Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Försvarsmakten generaldirektör Peter Sandwall förklarar att materielens vidmakthållande och därtill knutna upphandlingar ligger i linje med den ursprungliga helhetslösningen för materiel- och logistikförsörjning som utredaren Ingemar Wahlberg föreslog i sitt betänkande Logistik för högre försvarslogistik.

— Vi är positiva till regeringens inriktning. Den ger en tydlig ansvarsfördelning och skapar förutsättningar för det omfattande utvecklingsarbete som vi genomför just nu under namnet Ledning för ett starkare försvar. Vår logistikorganisation stöps om, och till nyår ska ledningsansvar och resurser flytta närmare förbanden. Det bäddar för ökad handlingsfrihet och mobiliseringsförmåga, säger han.

Förberedelser för verksamhetsövergång

Regeringen har tidigare fattat beslut att förråd, service, verkstäder och driftstyrning samt besluts- och beställarfunktioner ska organiseras i Försvarsmakten. Myndigheterna förbereder tillsammans verksamhetsövergång. I början av juni är en rundresa inplanerad där berörda FMV-medarbetare kommer att få information och möjlighet att ställa frågor, och efter sommaren kommer erbjudande att lämnas om anställning i Försvarsmakten från nyår.

— Försvarsmakten ser fram mot att få hälsa medarbetare från FMV välkomna till oss. De tillför värdefull kompetens och erfarenheter för vårt fortsatta arbete med att öka den militära förmågan för Sveriges försvar, säger Peter Sandwall.

Ny finansiell styrmodell

De kompletterande budgetunderlagen som regeringen nu begärt in, ska också möjliggöra en ny finansiell styrmodell som bland annat innebär att FMV ska disponera en anslagspost för att kunna betala leverantörsutgifter och ett förvaltningsanslag för myndighetens egna utgifter. I dag ligger alla anslag hos Försvarsmakten.

Myndigheterna får också i uppgift att ta fram en åtgärdsplan för att hantera riskerna med logistikreformen vad avser bland annat kompetensförsörjning, kostnadskontroll och statens agerande som kravställare och upphandlare gentemot leverantörsmarknaden. De kompletterande budgetunderlagen kommer att ligga till grund för regeringens budgetproposition för 2019 och den fortsatta inriktningen av Försvarsmaktens och Försvarets materielverks verksamhet under budgetåret 2019.

— Vi står inför en gedigen uppgift med omplanering och omstrukturering som ska genomföras på kort tid. Det är en uppgift där en tät dialog och ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och FMV kommer att vara avgörande, säger Peter Sandwall.