Marin mineringsförmåga övades under Swenex

Som ett led i att stärka marinstridskrafternas operativa förmåga övades under Swenex 18 utläggning av sjöminor. Detta genomfördes i syfte att bidra till genomförandet av en kustförsvarsoperation och momenten omfattade hela kedjan från planering till transporter och att lägga ut sjöminorna.

Sjömännen har klargjort minan för fällning inväntar signal för fällning. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Transportstyrkan som ska hämta minorna gör sig klara för avfärd. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Genom ett vackert landskap går fordonskolonnen mot platsen där den viktiga lasten ska hämtas. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Soldater skyddar platsen där lastning sker. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Sjöminan lastas och surras på minrälsen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Sjöminan lämnar avlöpningsbanan för att finna sin plats på botten. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

I övningsscenariot var Sverige angripet och ett anfall mot svenskt territorium bedömdes vara nära förestående. Redan utlagda sjömineringar beslöts därför att kompletteras med flera nya.  Sjöminor hämtades ur förråd och beslut fattades om att transporten skulle ske med flygvapnets transportflyg för att snabbt flytta sjöminorna. Minorna transporterades skyddat till en flygbas och lastades på speciella lastflak som direkt kan lyftas in i flygplanet.  

Minorna lastades på speciella lastflak och rullades ombord på flygplanet. Foto: Peter Flygare/Försvarsmakten

Flygvapnets Herkules-flygplan transporterade därefter sjöminorna till en flygbas där minorna lossades och påbörjade en skyddad vägtransport. Målet var en lastkaj där ett av marinens fartyg ombordlastade minorna.

I skydd av mörkret löpte fartyget ut för att lägga ut mineringen och därmed ytterligare förstärka skyddet av en viktig kuststräcka där de marina förbanden, nu med ökat skydd kunde fortsätta att bedriva kustförsvarsoperationen.

– Mineringsmomenten har genomförts på ett mycket professionellt sätt av all inblandad personal, ur flera olika stridskrafter och förband, för att hamna på rätt plats i rätt tid. Detta är ett exempel på hur de marina stridskrafterna bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga och skydd av Sverige, säger flottiljamiral Anders Olovsson Marintaktisk chef.