Minsökning utanför Helsingborgs hamn

Under fyra dygn kommer röjdykarfartyget HMS Sturkö att söka efter minor, fällda under andra världskriget, utanför Helsingborgs hamninlopp. Sökningen börjar söndagen den 4 mars och planeras att avslutas torsdagen den 8 mars. Anledningen till insatsen är upptäckter i gamla brittiska arkiv som nu behöver undersökas.

HMS Sturkö är ett röjdykarfartyg som också kan söka efter minor med en sonar som släpas efter fartyget.
HMS Sturkö är ett röjdykarfartyg som också kan söka efter minor med en sonar som släpas efter fartyget. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten

År 1942 var andra världskriget i full gång och krigslyckan hade ännu inte vänt till de allierades fördel. Britterna ville förhindra tyska örlogsfartyg att tränga ut i Atlanten och minerade därför kontinuerligt Östersjöns utlopp. Det 20-tal minor som nu är aktuella, fälldes av flygplan någon kilometer väster om Helsingborgs hamnar. Gunnar Möller, som jobbar på MWDC (Maritime Warfare Data Center) på Fjärde sjöstridsflottiljen är den som gjort efterforskningen i krigsarkiven:

— Jag vill betona att vi i dagsläget inte vet om det finns kvar några minor i området men att det är detta som sökningen ska ge svar på.

Sökningen ska fastställa om det finns minor i området

Totalt fälldes närmare 175 000 minor i Östersjön och Västerhavet. Av dessa uppskattas ungefär tio procent ligga kvar. Nu är det inte säkert att det finns några minor kvar i det aktuella området. De fälldes under brinnande krig, under stort hot varför positionsnoggrannheten inte alltid är exakt. Dessutom är  dokumentationen över vilka minor som oskadliggjordes efter kriget inte alltid fullständig.
Det är just svaret på frågan om minorna finns där, som sökningen ska fastställa. Skulle någon hittas avgör omständigheterna vad som blir nästa steg. Sökningen sker med sonar som med hjälp av högfrekventa ljudvågor skapar en detaljerad bild av botten. Därefter sjösätts en undervattensfarkost från röjdykarfartyget som kan titta närmare på intressanta saker som hittats och filma dessa.

Vad är det för minor man söker efter?

Minorna är cylinderformade, cirka tre meter långa och med en laddningsvikt på 340 kilogram. De var avståndsavkännande och skulle aktiveras av passerande fartygs magnetik och akustik (ljud). Sensorerna, som skulle aktivera minan, är sedan länge förstörda, däremot är sprängämnet intakt. Minorna är sannolikt inte farliga där de ligger men det går inte att utesluta risker vid trålfiske, dykning eller undervattensarbete. De kan också ibland föras närmare land med havsströmmar och på så sätt exponeras för allmänheten. Eftersom området dessutom är mycket trafikerat är det angeläget att veta hur det ser ut på botten.

Mediakontakt: Försvarsmaktens centrala medie- och informationscenter vid Högkvarteret 08-788 88 88.