Armétaktiskt chef: Ett förband med ett tydligt intresse för att lösa uppdraget

Armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg (ATCH), inspekterade under förra veckan malistyrkan och EUTM. Förbandet fick ett gott betyg och enheter förlänades med ATCH mynt för hanteringen av vägbombsattacken den 26 februari.

Armétaktiskt chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg: "Ni är ett förband med ett tydligt intresse för att lösa uppdraget". Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Mali 07 chefer fick armétaktisk chefs mynt. Cheferna för stabs- och understödskompaniet, Simon; operationschefen Mattias och spaningskompanichefen Mathias. Vägbombsattacken den 26 februari omhändertogs väl av enheter på plats och på camp nobel. Myntet hedrar alla inblandade soldater, officerare och specialistofficerare. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Ett av mynten som enheter ur Mali 07 förlänades med för hanteringen av vägbombsattacken den 26 februari i Soumpi. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Besöket vid Mali 07 var en del av den inspektion som armétaktiska staben genomför periodvis på plats i insatsområdet. ATCH sammanfattar sina intryck om Mali 07:

— Ni är ett förband med ett tydligt intresse för att lösa uppdraget. Ni inger förtroende. Och med 21 olika organisationsenheter har ni fått ihop en god förbandsanda och god kamratskap.

ATCH reflekterar över att den god förbandsandan, det trygga ledarskapet och den goda kamratskapen ligger till grund för hur förbandet hanterade vägbombsattacken den 26 februari.

— Ni vek er inte. Ni var kvar i terrängen och löste uppgiften. Därför vill jag dela ut armétaktisk chefs mynt till spaningskomapinet, stabs- och understödskompaniet och till genomförandesektionen för den taktiska hanteringen av händelsen i Soumpi. De här cheferna representerar de många inblandade under händelsen, säger brigadgeneral Ståhlberg.

Inspektionen genomfördes gentemot de olika funktionerna som ingår i Sveriges styrkebidrag till Minusma. Syftet var att på plats få en dialog med förbandet. Förbandet ges möjlighet att avisera behov av utveckling till armétaktiska staben, utefter sina erfarenheter. På det viset utvecklas det militära styrkebidraget till Minusma. Armétaktiska staben följer också upp förbandets rutiner för att säkerställa att lagar och orderverk följs på ett effektivt och säkert sätt.

Med hjälp av digitala hjälpmedel krymper avståndet mellan Sverige och Mali snabbt i såväl tid som rum. Frågan om Försvarsmaktens utveckling och arméns utveckling samt förhållandet i Sveriges närområde var därför angeläget för Mali 07:s personal att få ta del av. Under en dryg timme orienterade ATCH om det rådande läget i Sverige och om de förslag som har aviserats till riksdag och regering om behoven för arméns utveckling.