Under gemensamma ansträngningar för freden

Den multidimensionella FN-styrkans militära stabschef, brigadgeneral Marc Ollier, besökte under onsdagen det svenska styrkebidraget i Timbuktu. Under besöket diskuterades den senaste händelseutvecklingen i Mali och den rådande säkerhetssituationen i landets norra delar. En säkerhetssituation som ökar kraven på koordinering mellan Minusmas militära förband.

FN-styrkans militära stabschef, brigadgeneral Marc Ollie, besökte det svenska styrkebidraget i Timbuktu. Här tillsammans med chefen för Mali 07, överstelöjtnant Anders Landewall och sektor västs chef brigadgeneral Stefan Andersson. Foto: Mikael Wallentin Åström

— Det finns flera faktorer som påverkar säkerhetssituationen i framför allt norra Mali. FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, Unocha, rapporterar att cirka 4,1 miljoner Malier kommer att behöva humanitär hjälp under 2018. Det är bland annat brist på mat och sjukvård som behöver nå ut till befolkningen. Bristerna skapar ökade etniska spänningar och att folk tar till våld i desperation för att överleva, säger chefen för Mali 07, överstelöjtnant Anders Landewall. Han fortsätter:

— Terroristorganisationer i landet drar nytta av befolkningens sårbarhet. Unga människor radikaliseras i många fall för att helt enkelt överleva. Terrorism blir en säker källa till mat och pengar, i en verklighet av missväxt och humanitär hjälp som inte når fram på grund säkerhetshoten mot dem. Det är minst sagt en ansträngd säkerhetssituation i landet. Detta i samband med en ökad aktivitet av ideologiska terrorister som vill hindra de offentliga valen i landet från att genomföras genom våld eller hot om våld.

Operationer för bättre säkerhet

Under de senaste månaderna har gemensamma operationer genomförts i norra Mali med fler av Minusmas förband, däribland Mali 07 och Malis nationella säkerhetsstyrkor. Syftet har varit att förbättra säkerhetssituationen i landet genom att begränsa terroristorganisationernas rörlighet och därmed möjliggöra för humanitärt bistånd att nå fram till nödställda.

— Framtida operationer är helt avhängiga att vi i den militära delen av Minusma utvecklar vår förmåga till koordinering. Inte minst är detta viktigt att göra tillsammans med sektor väst och dess chef brigadgeneral Stefan Andersson, i vars område vi huvudsakligen opererar i. Våra gemensamma ansträngningar måste utvecklas och anpassas efter händelseutvecklingen i landet. För det krävs en gemensam lägesbild och det är vad vi i dag har delgivit till brigadgeneral Ollier, säger överstelöjtnant Anders Landewall.