Vi ska göra det tillsammans

Överens om hur planeringen för totalförsvaret i norra Sverige ska gå till

Sedan några år har militärregion nord årligen bjudit in representanter för regionala myndigheter till en Totalförsvarsdag. I år har militärregionen och länsstyrelserna i de fyra nordliga länen tillsammans planerat två Totalförsvarsdagar i Umeå, som lockade drygt 120 deltagare från samtliga regionala myndigheter och nästan alla 44 kommuner i regionen.

Totalförsvarsdagarna i Umeå lockade drygt 120 deltagare från Försvarsmakten, länsstyrelserna, regionala myndigheter och kommunerna i regionen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Under Totalförsvarsdagarna lanserades den regionala grundsynen som bland andra Kennet Larsson vid militärregionen och Amanda Ericsson vid Länsstyrelsen i Norrbotten har utarbetat. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
”När vi pratar totalförsvar, pratar vi om höjd beredskap och ytterst om ett väpnat angrepp mot Sverige. Då handlar det om Försvarsmaktens behov av stöd från samhället”, säger Mikael Frisell, chef för norra militärregionen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Per Karlsson från polisområde Norrbotten redogör för polisens ansvar och roll i totalförsvaret. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Totalförsvarsdagarna i Umeå lockade drygt 120 deltagare från Försvarsmakten, länsstyrelserna, regionala myndigheter och kommunerna i regionen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Totalförsvarsdagarna i Umeå lockade drygt 120 deltagare från Försvarsmakten, länsstyrelserna, regionala myndigheter och kommunerna i regionen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Under konferensen gavs möjlighet till diskussioner i mindre grupper. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Om kriget kommer. Vägledning för Sveriges medborgare. På uppdrag av Kunglig majestät utgiven av Kungliga Civilförsvarsstyrelsen, 1952. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Under två dagar har deltagarna diskuterat hur den fortsatta totalförsvarsplaneringen i regionen ska gå till. Utgångspunkten är den nyligen beslutade gemensamma regionala grundsynen, som presenterades under mötet.

– Den regionala grundsynen bygger på riksdagens mål i försvarsbeslutet samt den grundsyn som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram på nationell nivå, säger Kennet Larsson vid militärregionen, som tillsammans med bland andra Amanda Ericsson vid Länsstyrelsen i Norrbotten har utarbetat den regionala grundsynen som sedan beslutats av totalförsvarets chefsgrupp i norra Sverige.

Arbetet har pågått på regional nivå i några år och de regionala aktörerna har kommit relativt långt i planeringen. Under mötet redogjorde representanter för såväl länsstyrelsen, polisen och regioner/landsting för vad deras roll och ansvar inom totalförsvaret är.

Kommunerna i fokus

Nästa steg är den lokala nivån och det innebär att kommunerna får en tydligare uppgift. Utgångspunkten för arbetet är krisberedskapen, men det finns en viktig skillnad. När det handlar om en kris ger Försvarsmakten stöd till samhället, exempelvis vid bränder och eftersök. I totalförsvarsplaneringen är det motsatt förhållande.

– När vi pratar totalförsvar, pratar vi om höjd beredskap och ytterst om ett väpnat angrepp mot Sverige. Då handlar det istället om Försvarsmaktens behov av stöd från samhället, säger Mikael Frisell, chef för norra militärregionen.

Kommunerna på mötet har kommit olika långt i sin planering och ett av målen med årets Totalförsvarsdagar var att ge kommunerna vägledning inför det fortsatta arbetet. Förutom den regionala grundsynen som förklarar de olika aktörernas roller och ansvar i totalförsvaret finns en aktivitetsbilaga med konkreta åtgärder. Mikael Frisell förklarar:

– Det bästa stödet ni kan ge till Försvarsmakten vid höjd beredskap, det är att ni upprätthåller de viktiga funktionerna i samhället. Försök också höja säkerhetsmedvetandet i era organisationer, fundera över om personalen har rätt säkerhetsklass, vilka befattningar de ska krigsplaceras i och hur ni ska kunna ta emot sekretessklassad information.

– Nu är ni kommuner i fokus, men det är alla vi tillsammans som ska skapa ett totalförsvar som vi känner oss trygga med. Vi ska skapa rutiner och inte göra annorlunda än vad vi gör i vardagen, avslutar Mikael Frisell.