Två funktioner i CJSE 17 leds från Uppsala

I Uppsala övar de taktiska staberna som leder flygstridskrafterna och logistikstödet i den multinationella fiktiva insatsen i konfliktområdet Bogaland, som är det spelade scenariot för övning CJSE 17.

Deltagare från 10 länder övar i Uppsala Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Pågående briefing för ledningen av flygstridskrafterna i CJSE 17 Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Combined Air Operation Center, CAOC leder flygförbanden som ingår i den övade insatsen. Foto: Mats Gyllander/försvarsmakten
Övningsledare och övade chefer träffas i Uppsala. Brigadgeneral Bengt Axelsson, överstelöjtnant Anders Nygren, överste Jari Mikkonen och flottiljamiral Ewa Skoog Haslum Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Överste Olof Granander, t.h. chef för Joint Logistic Support Group i övningen ger en lägesbild för övningsledningen Foto: Mats Gyllander/Försvarmakten

Luftstridsskolan har upprättat ett så kallat Site Exercise Centre (SEC). Det är 66 medarbetare som ingår i det supportteam som arbetar för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga övningsförutsättningar.

Den flygtaktiska staben i insatsen benämns Joint Forces Air Component Command, JFACC och består av två stabsdelar. Air Component Command, ACC som leder insatserna i luften övergripande och Combined Air Operation Center, CAOC som styr flygförbanden mer i detalj.
Under övningen ligger dessa båda staber bara några hundra meter ifrån varandra i Uppsala, men i en verklig insats skulle det kunna ligga mycket långt från varandra geografiskt.

Huvuduppgift - No Fligth Zone

I Bogaland finns nu den internationellt sammansatta styrkan Bogaland Forces, BFOR som på FN mandat har uppgiften att krishantera det högkonfliktläge som bedöms råda i området.

Huvuduppgiften för den flygtaktiske chefen, COM JFACC, är att under C BFOR upprätthålla en så kallad No Fligth Zone, NFZ över Bogaland. Det innebär att inga flygrörelser får ske inom zonen utan tillstånd från BFOR. Flygstridskrafterna är också ständigt beredda att stödja både chefen för markförbanden som chefen för sjöförbanden om de behöver insatser från luften.

Flygstyrkorna leds av en mix av utländska och svenska chefer

280 personer från Sverige, Schweiz, Finland, Österrike, Lettland, Estland, Litauen, Kroatien, Norge och Storbritannien deltar i övningen i Uppsala.

Chef för den flygtaktiska staben med titeln Joint Forces Air Component Commander, COM JFACC är den finske översten Jari Mikkonen.

Direkt under COM JFACC finns ställföreträdande chefen, överstelöjtnant Anders Nygren från Sverige. Det är Anders 11;e övning han deltar i. Han tjänstgör sedan flera år vid Försvarshögskolan som kursansvarig och examinator för utbildningarna i luftoperationer.

— Ett par saker som varit väldigt värdefulla för utvecklingen av CJSE är dels att spelet i övningen har ändrats till en högre konfliktnivå vilket ger en högre grad av stimulans för studenterna och övriga som övas. Attityden mot lärandet är tillåtande. Man vågar göra fel och lär sig utav det, säger Anders Nygren.

En stor del av de som övar i olika befattningar är just studenter från flera deltagande länders försvarshögskolor. Utöver svenskar som är flest, är det därefter drygt 60 stycken finska officerare som deltar i Uppsala. Ett annat exempel är att Schweiz har skickat flera höga officerare för att arbeta i chefsbefattningar.

Under den inledande veckan var vår ordinarie flygtaktiske chef i Sverige, brigadgeneralen Gabor Nagy COM JFACC. Från och med fredagen lämnade han över befälet till överste Jari Mikkonen som under första veckan var ställförträdande chef.

Ytterligare en enhet finns i Uppsala

Nytt för i år är att den övade staben som har ansvar för all logistik för hela den spelade insatsen, Joint Logistic Support Group, JLSG också grupperar i Uppsala. Konceptet att samla olika logistikkompetenser i en gemensam Support Group har utvecklats i Sverige och antagits av bland annat NATO som ett utmärkt exempel på förbättringar. Det har till exempel sparat väldigt mycket resurser ute på de olika förbanden som ingår i en sådan här multinationellt sammansatt mission.

Besök av central övningsledning

Under lördagen besökte brigadgeneral Bengt Axelsson och flottiljamiral Ewa Skoog Haslum övningen i Uppsala.

De båda är övningsledare för hela CJSE 17. Bent Axelsson har för en tid sedan lämnat över vice rektorskapet på Försvarshögskolan till Ewa Skoog Haslum. Generalen behöll dock rollen som övningsledare för årets övning, som han haft under många år, i syfte att lämna över även detta till henne efter årets övning.

— Jag är stolt över privilegiet att ha fått leda denna unika övning under flera år, säger Bengt Axelsson.

Han ser att övningen har förbättrats i flera avseenden och tycker att det är fantastiskt att konstatera hur snabbt det varit få igång alla 1 200 deltagare från uppstart till att kunna verka i sina befattningar i år.

— Om vi inte kan ordna en stor övning så ser jag likheter med tveksamheter att få igång skarpa insatser och operation på ett snabbt och bra sätt. Dessa förmågor hänger ihop, tillägger Bengt Axelsson.

De båda i övningsledningen var överens om att verksamheten i Uppsala är väldigt bra. Utmärkta förberedelser och hög nivå på genomförandet från alla inblandade imponerade.

Tid för kamratskap

Utöver målet att förbereda den enskilda deltagaren att ingå i en multinationell stab är det minst lika viktigt att skapa goda relationer med andra officerare från alla de olika länderna under en sådan här övning.

Varje kväll under övningen efter att man pausar övningsspelet, erbjuds deltagarna möjlighet att umgås på mässen i Uppsala. Där utspisas kvällsmål som kan avnjutas med någon god dryck.

Vänskap skapas för livet. Sannolikheten att man kommer att mötas i verkliga sammanhang ökar med inriktningen att svensk försvarsförmåga utvecklas i samarbete tillsammans med andra nationer.