Luftstridsskolan på väg in i framtiden

I linje med vad som presenterades under två dagar i slutet av november då ÖB Micael Bydén samlade runt 340 av sina närmaste chefer till ett seminarium i Stockholm, genomförde Luftstridsskolan ett motsvarande chefsseminarium för sina chefer under den 7 och 8 april.

Överbefälhavaren Micael Bydén delade sitt budskap via film till LSS chefer Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Erik Fernholm bidrog med intressanta erfarenheter till chefsseminariet Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
LSS chefer tillika LSS framtid samlade efter två dagar seminarium Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

I november presenterade överbefälhavaren sin syn på Försvarsmaktens uppdrag, den nya visionen och vägen dit.

- Ett starkare försvar betyder i linje med uppdraget och den politiska inriktningen att vi ska göra mer med det Försvarsmakten har och ännu mer med det som tillkommer i form av ekonomiska medel. Möter varje hot och klarar varje utmaning visar vår inställning och attityd. Vi viker inte. Sveriges militära förmåga ska skapa en tröskel med stark avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp, sade ÖB Micael Bydén.

- Det är er uppgift att applicera detta i verksamheten, var general Micael Bydéns order till sina chefer vid seminariets slut.

Chefen för Luftstridsskolan chefsseminarium

Chefen för Luftstridsskolan, C LSS hade nu ett tydligt uppdrag från ÖB att omsätta inriktningen inom Luftstridsskolan.

C LSS, överste Anders Persson gav då efter julledigheten ett direktiv till en intern arbetsgrupp att skapa ett motsvarande seminarium inom Luftsstridsskolan, LSS.

Alla chefer från plutonsnivå och uppåt skulle kallas till chefsseminariet.

Seminariet skulle genom dialog och diskussion omsätta ÖB;s direktiv och samtidigt stimulera till nytänkande och inspirera deltagarna till utveckling som chef vid förbandet.
Ett annat syfte var att introducera FM 2025, det sammanhållande begreppet för Försvarsmaktens långsiktiga förändringsarbete för att nå visionen om ett starkare försvar med ökad militär förmåga.

Stort deltagande

92 stycken chefer kallades och 78 stycken kom att kunna medverka när seminariet startade den 7 april. De delades in i elva arbetsgrupper sammansatta med en blandning av nivå, funktion och givetvis erfarenhet.

För att rymma denna mängd människor så användes idrottshallen på flottiljen som seminarielokal.

Grupparbeten i workshops

Varje grupp hade tillgång till datorstöd och arbetade direkt i den samarbetsyta som skapats både för seminariet och det fortsatta förändringsarbetet inom LSS.
I samarbetsytan hade alla deltagare även kunnat hämta inläsningsunderlag inför seminariet. Man hade också fått fylla i en enkät med en rad frågor som var kopplade till de frågeställningar som skulle diskuteras under seminariet.

Svaren på enkäten gav en bra lägesbild och valda delar användes som ”aptitretare” inför uppstarten av de fyra workshops som skulle avhandla överbefälhavarens fem prioriterade långsiktiga uppgifter omsatt till Luftstridsskolan sammanhang.

 

  • Hur säkerställer vi bemanning, utrustning och samövning av våra krigsförband?
  • Hur ska vi utveckla en ansvarskultur som präglas av målstyrning och uppdragstaktik?
  • Hur ska vi göra för att utgå från att varje anställd och frivillig är grunden i vår totala förmåga?
  • Hur ska vi bygga effektiva samarbeten internt och externt?
  • Hur ska vi öka medborgarnas kunskap om vår verksamhet, våra förmågor och uppgifter?

 

Att engagera

Avsikten med seminariet var i första hand inte att lämna svar i detalj på hur-frågorna ovan, utan att skapa en gemensam insikt om vad som behöver hanteras ute i Luftstridsskolans organisation i det fortsatta förändringsarbetet.
Då LSS har en mycket bred verksamhet med allt från utveckling, utbildning och insats, så är det viktigt att det fortsatta förändringsarbetet omsätts på bredden på varje nivå med rätt kontext.

Det huvudsakliga syftet med seminariet var att skapa engagemang och förändringsvilja från varje person - chef som medarbetare, anställd som frivillig, och inte minst ge rätt mandat till alla chefer inom LSS att fortsätta driva förändringsarbetet vidare.

Förändringsarbetet består av två lika viktiga delar som påverkar varandra.

En strukturell del som handlar om att säkra att samtliga processer, strukturer, regler med mera ligger i linje med framtidsbilden.

En kulturell del som handlar om att säkra att alla anställda och frivilliga är engagerade i att nå framtidsbilden. Ett fokus är förflyttningen mot ett större individuellt ansvar och hur vi på bästa sätt hos alla anställda och frivilliga skapar kännedom, förståelse, engagemang och vilja att agera i enlighet med våra långsiktiga mål.

För att understryka just denna viktiga del hade LSS engagerat konsulten och föreläsaren Erik Fernholm i seminariet.
Han har deltagit i Försvarsmaktens förändringsarbete både vid ÖB;s chefseminarium i november och i uppstarten av FM 2025 med Försvarsmaktens alla förändringskoordinatorer.
Genom sitt framträdande sist på torsdagen bidrog Erik till att ytterligare understryka vikten av gemensamt vilja och engagemang för vår gemensamma förändringsresa.

Avslut och viktiga budskap

C LSS avslutade seminariet på fredagen med att ge inriktning om vad han förväntade sig av sina chefer.
Vad ska ske omedelbart fram till sommaren 2106. Vad sker efter semestern under hösten.
Där var chefen noga med att årets Flygvapenövning som genomförs den första veckan i september ska vara en del av arbetet. Under hösten kommer också medarbetarundersökningen FM VIND 216 som kommer att vara tydligt framåtriktad och en del i FM 2025.

Överste Anders Persson sammanfattade sin uppfattning om det fortsatta förändringsarbetet med några meningar.

  • VÄNTA INTE PÅ MIG!
  • Alla vill förändra – lägg energin på rätt ställe.
  • Framåt – FRAMÅT – Framåt.
  • Tänk på rätt story – rätt inställning – lägg fokus på att belysa och utveckla kulturen i organisationen.
  • Många små steg blir tillsammans ett stort kliv.

- Ni har mitt fullaste förtroende! var Anders Perssons avslutande ord på LSS första chefsseminarium.