Utom allt rimligt tvivel

Försvarsmakten har nu avslutat sin slutliga analys av händelserna i Stockholms skärgård i oktober 2014. En rapport har överlämnats till regeringen. Resultatet har också presenterats för utrikesnämnden och försvarsutskottet.

Fartyg på vattnet, ö i bakgrunden.
Fartyg på vattnet, ö i bakgrunden.
Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Försvarsmaktens slutliga analys visar att det liksom i höstas är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014.

Någon nationalitetsbestämning har inte kunnat göras.

Underlaget för denna bedömning består nu av ett betydligt bredare material än det som var tillgängligt direkt efter det att underrättelseoperationen avslutades. Försvarsmakten har nu en bättre kunskap och slutsatsen är bättre underbyggd än den var hösten 2014.

Analysen vilar på en bred grund där flera myndigheter har bidragit med värdefull kunskap.

Med hjälp av geologisk expertis har bottenspår analyserats noggrant. Försvarsmakten har inhämtat underrättelser från Säkerhetspolisen och gjort djupintervjuer med de personer som gjort viktiga observationer. Av omkring 300 rapporter som gjorts har cirka 150 analyserats djupare varav 21 har bedömts som särskilt intressanta.              

Genom analysarbetet har nu flera av dessa fått en högre klassificering än i tidigare bedömningar. Sammanvägningen av den samlade mängden observationer i området ger en mycket hög konfidensgrad. Den observation som i höstas hade den högsta konfidensgraden har omvärderats. Här har det tillkommit ny information som gör att just denna observation har en annan förklaring, och den har därför inte ingått i underlaget för den samlade värderingen. Det oaktat kvarstår bedömningen genom analysen att det är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränkts.

Analysarbetet omfattar mark- och sjöobservationer gjorda under underrättelseoperationen. Utöver detta finns det även fynd och ytterligare sjöobservationer med högt konfidensvärde som är gjorda innan och efter underrättelseoperationen. De bearbetas fortfarande och ingår i ett bredare underrättelsearbete som inte redovisas i föreliggande rapport.