Organisation som ger ökad operativ förmåga

Stridsgrupp på Gotland. Fler fartygsbesättningar. All personal krigsplacerad. När Försvarsmakten ska inta sin nya organisation blir det fokus på krigsförbandens tillgänglighet och operativa förmåga. Nu är organisationen och personalramar fastställda.

Fler fartygsbesättningar tillförs bland annat för att öka den operativa förmågan. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Som startpunkt vid årsskiftet intar Försvarsmakten en ny organisation för att omsätta riktlinjerna i försvarsbeslutet från 2016 till 2020. Införandet sker stegvis under tre år. Förändringsledare för organisationsarbetet är generalmajor Karl Engelbrektson i sin roll som förbandsproduktionschef.

 Det är många faktorer som kokades ned i försvarsbeslutet. Omvärlden, tidigare utredningar, nya förbandsstrukturer och flerbefälssystemet för militär personal. Allt detta ska Försvarsmakten nu omsätta i en mer optimal och rationell organisation med fokus på krigsförbandens tillgänglighet och operativa förmåga, säger han.

Annat läge än vid arbetets början

Försvarsmaktens organisationsbeslut sätter punkt på en omfattande genomlysning som pågått sedan våren 2013, och som alla förband, skolor och centrum aktivt deltagit i. Det är ett annat läge nu jämfört med utgångspunkten för arbetet. Då fanns ett sparkrav från regeringen på lönekostnaderna med en halv miljard från 2019.

– Målsättningen har sedan dess ändrats och regeringen tog slutligen bort sparkraven i samband med inriktningsbeslutet som kom i somras. Den nya organisationens lönekostnader har täckning i ekonomin för försvarsbeslutsperioden, säger Karl Engelbrektson.

Införande så kompetensen behålls

Till skillnad mot tidigare stora omstruktureringar kommer den nya organisationen att intas stegvis under tre år. Den 1 januari 2016 ska alla krigsförband ha tilldelats en ram, ett mål och styrande krav på hur de ska se ut, men vägen dit ska hanteras utifrån de lokala förutsättningarna under treårsperioden. Med hjälp av förbandsvisa införandeplaner ska milstolpar följas upp varje halvår.

– På så sätt kan vi på bästa sätt ta tillvara på och behålla kompetensen hos vår personal och bli klokare under resans gång. Alternativet hade varit ett yxhugg vid årsskiftet, säger Karl Engelbrektson.

Arbetstillfällena finns kvar

Dagens regementen och flottiljer blir kvar, dessutom utökas den permanenta närvaron på Gotland. Ett nytt arméförband, 18. stridsgruppen, placeras på ön från slutet av 2017. Vad gäller krigsförbanden kommer vissa få ändrad sammansättning för att höja den operativa effekten. Till exempel försvinner de fristående stridsvagnskompanierna och flygbasbataljonerna tekniskt sett och går istället in i mekaniserade bataljoner respektive flygflottiljer. Det innebär att arbetstillfällena fortfarande finns kvar på orten.

  Försvarsmaktens personal är i allt väsentligt redan väl matchad mot den kommande organisationen. Den stora utmaningen ligger i att hantera vakanser och att rätt använda medarbetarnas kompetens, säger Karl Engelbrektson.