Intrång på skyddsobjekt 

Tidigare i dag har reportrar från en dagstidning gjort intrång på skyddsobjekt vid Berga. Reportrarna blev upptäckta av vaktpersonal när de från sin båt fotograferade in på området. 

Ett hundratal meter utanför örlogshamnen på Berga finns gula koner där skyddsobjektet har sin början.
Ett hundratal meter utanför örlogshamnen på Berga finns gula koner där skyddsobjektet har sin början.
Ett hundratal meter utanför örlogshamnen på Berga finns gula koner där skyddsobjektet har sin början. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Reportrarnas minneskort till kamerautrustningen togs i beslag och överlämnades till medföljande militärpolis. Händelsen är polisanmäld och en utredning är påbörjad.

Enligt skyddslagen gäller följande;

7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.
Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig SFS 2010:305 invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet
1. uppge namn, födelsetid och hemvist,
2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev
eller annan enskild handling, samt
3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.

14 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta föremål i beslag, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkade.

Försvarsmakten har märkt ut var skyddsobjektet från Hårsfjärden har sin början med gula flytbojar. Innanför bojarna får ej icke behörig personal vistas. Försvarsmakten ber allmänheten att respektera dessa föreskifter.