Fler afghanska tolkar på plats i Sverige

I samband med att Försvarsmakten avvecklar truppbidraget i Afghanistan, har nu totalt 49 tidigare anställda tolkar och vakter erhållit stöd på plats eller beviljats uppehållstillstånd och överförts till Sverige. Av de som kommit till Sverige rör det sig om 21 tolkar och två vakter samt deras familjer. Under dagen anlände de sista personerna till Sverige.

– Frågan kring säkerheten för den lokalanställda personalen har självklart varit viktig för Försvarsmakten. Vi har jobbat nära tillsammans i Isafs operationer och de har varit viktiga för effekten av insatsen, säger Göran Mårtensson, Försvarsmaktens insatschef.

Försvarsmaktens samarbete med Migrationsverket har nu resulterat i att ytterligare ett antal tolkar med familjer kunnat komma till tryggheten i Sverige.

 - Migrationsverkets arbete med att pröva frågan om uppehållstillstånd samt överföra de personer som beviljats tillstånd är nu avslutad. Idag anlände de sista personerna till Sverige. Totalt rör det sig om 68 personer som Migrationsverket överfört inom ramen för verkets vidarebosättningsprogram, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Försvarsmakten har under lång tid vidtagit olika åtgärder för att trygga säkerheten för de personer som arbetar för myndigheten i Afghanistan. Det handlar om stöd till civil återgång, re-location och studier i annat land. Totalt rör det sig om 26 personer som omfattats av dessa åtgärder.

I vissa fall har det dock inte varit möjligt att trygga personernas säkerhet i Afghanistan och Försvarsmakten har därför samverkat med Migrationsverket för att utreda vilka möjligheter som funnits till hands för att överföra dessa personer till Sverige inom ramen för Migrationsverkets vidarbosättningsprogram.

Av hänsyn till de inblandade personernas säkerhet kommer ytterligare information vara begränsad.