Högintensivt, imponerande, taktiskt och säkert

– Tack Norge, nu åker vi hem

Sent på tisdag kväll den 18 mars blåstes eld upphör i övningen Cold Response. Nu återstår arbetet med hemtransporterna som kräver fortsatt stort fokus på säkerheten.
– Övningen har hittills drabbats av få skador och incidenter, det visar att vi tränat rätt inför övningen och alla har på ett omdömesgillt sätt hanterat uppkomna situationer. Det är nu viktigt att fortsätta i samma anda tills materielen är hemma och vårdad. Det är inte slut förrän alla är tillbaka på sina hemförband, säger överste Olof Granander, chef för den svenska kontingenten.

”Jag är mycket nöjd med årets Cold Response, samtliga deltagande förband under mycket svåra förhållanden väl uppnått uppsatta målsättningar,” säger Olof Granander. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Sent på tisdagskvällen blåstes eld upphör, redan tidigt på torsdagsförmiddagen var lastningsarbetet i full gång på flera platser i övningsområdet. Här lastas norska fordon på dragbilar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sent på tisdagskvällen blåstes eld upphör, redan tidigt på torsdagsförmiddagen var lastningsarbetet i full gång på flera platser i övningsområdet. Här lastas norska fordon på dragbilar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Svenska styrkans stridsvagnar redo att lastas på dragbilar för transport hem till Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
För de andra nationerna i den multinationella brigaden pågick också lastning och förberedelser för hemfärden under onsdagen. Här lastas norska, amerikanska och brittiska fordon på fartyg i samhället Bogen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Cold Response syfte var att ge styrkor från flera nationer möjlighet att träna en multinationell insats i subarktiskt klimat. Förmodligen den största utmaning som man kan ställas inför under en övning. Övningsscenariot var en FN-sanktionerad fredsframtvingande operation där en multinationell militär styrka sänts till ett konfliktområde. Övningen har haft ett fredsframtvingande scenario och högintensiva operationer har genomförts tillämpat. Det vill säga att övningen har utvecklats beroende på vilka åtgärder som förbanden vidtagit.

Ett imponerande företag

– Övningen har för svenskt vidkommande varit en succé. De svenska bidragen har i huvudsak tillhört den multinationella brigaden som mycket väl har motsvarat de krav som övningens karaktär ställt på brigaden. Efter en lång infiltration i synnerligen svår terräng och svåra förhållanden lyckades jägarbataljonen hämta in underrättelser och därefter stödja brigadens anfall genom att bekämpa mål på djupet. Ett imponerande företag som visar vilken hög förmåga vi har att fullfölja liknande uppdrag i framtiden. Under ledning av den multinationella brigaden har sedan den mekaniserade bataljonen från I 19 lyckats genomföra såväl anfallsstrid som fördröjningsstrid mot en mekaniserad motståndare, fortsätter Olof Granander.

Hållit stridsvärdet högt

Övningens mål var att deltagande förband skulle få möjligheter att vidmakthålla och utveckla förmågor genom att öva högintensiva operationer i övning under svåra klimat- och terrängförhållanden. Dessutom skulle förbanden kunna vidmakthålla och utveckla förmågan att genomföra taktiska och operativa operationer.

– Jag beskrev det tidigare som succé. Jag menar att samtliga deltagande förband under mycket svåra förhållanden väl uppnått uppsatta målsättningar. Chefer har fått träna i okänd och utmanade terräng. Förbanden har under lång tid fått erfara hur det är att under press, utgående från en stridsuppgift hålla stridsvärdet högt på materiel och personal. Understödjande delar så som ledning från Luftvärnsregementet och tredje brigadstaben, logistik från FMLOG, teknisk tjänst från Försvarsmaktens tekniska skola, planering och genomförande av transporter från Trängregementet, P 4 och I 19, understöd från luften av det svenska flygvapnet samt Militärpoliser från Livgardet har alla ingått i, och verkat i de system som de är tänkta att ingå i. Tillsammans med Norskt hemvärn har 101:a hemvärnsinsatskompaniet från Lapplandsjägarbataljonen skyddat de bakre linjerna och tryggat trafiken längs E 6:an, säger Granander och fortsätter.

Bra attityd och förbandsanda

– Som jag sa innan övningen kommer Cold Respons 2014 vara både lärorikt och utmanande. Min uppfattning är att så har varit fallet. Succé har också det taktiska resultat som uppnåtts varit. Alla har fått mycket goda vitsord från övningsledningen vilket alla har gjort sig förtjänta av. Soldater i grupper och plutoner har ställt upp på förutsättningarna och visat prov på tålamod under de perioder som inneburit väntan. Alla kan inte hamna i stridssituationer, men det har också hanterats på ett bra sätt. Sammantaget visar detta på en bra attityd och förbandsanda.

Stort tack till norska försvaret

– Jag konstaterar också att det hittills varit en succé utifrån ett verksamhetssäkerhetsperspektiv. Få skador och incidenter visar att vi tränat rätt inför övningen och att alla har hanterat uppkomna situationer med gott omdöme. Jag vill också framföra ett stort tack till det norska försvaret för denna övning och allt stöd vi fått, ingen nämnd ingen glömd.

– Jag vill dock än en gång peka på vikten av att alla fortsätter i samma anda tills personal och materiel är hemma. Bra jobbat alla, avslutar Olof Granander.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.