Nya namn på nya poster

ÖB har i dag fattat beslut om en ny arbetsordning för Försvarsmakten. Bland nyheterna märks bland annat den organisationsförändring som Högkvarteret gör vid årsskiftet.

Chefen för produktionsledningen, (C PROD) generallöjtnant Anders Silwer, ansvarar för Försvarsmaktens samlade förbands- och materielproduktion. Organisationsenheterna (förband, skolor och centra) är underställda C PROD som tidigare.

Ansvarig under C PROD för förbandsproduktion och förbandsanslaget är generalmajor Bengt Svensson. Han är tillika utbildningschef.
Ansvarig under C PROD för materiel- och vidmakthållandeanslagen är konteramiral Thomas Engevall.

Övriga chefsbefattningar, gemensamt benämnda stridskraftschefer, är de som produktionsleder arméförband, marinförband, flygvapenförband, logistikförband, lednings- och underrättelseförband samt hemvärnsförband. Cheferna leder produktion och utveckling inom eget ansvarsområde.

Vid produktionsstaben finns nu följande befattningar:

  • Arméchef (AC), generalmajor Anders Brännström,
  • Marinchef (MC), konteramiral Jan Thörnqvist,
  • Flygvapenchef (FVC), generalmajor Micael Bydén,
  • Försvarslogistikchef (FlogC), konteramiral Thomas Engevall,
  • Ledningssystemchef (LedSystC), brigadgeneral Lena Hallin,
  • Rikshemvärnschef (RiksHvC), brigadgeneral Roland Ekenberg.

Befattningarna och stridskraftsindelningen är inte detsamma som det som förr benämndes försvarsgrenar eller försvarsgrenschefer utan omhändertar Försvarsmaktens traditioner kombinerat med en modern och effektiv ledningsstruktur.

I insatsledningen finns insatschefen, (C INS) generallöjtnant Göran Mårtensson, cheferna för de tre taktiska staberna samt för specialförbandsledningen:

  • Armétaktisk chef (C ATS), brigadgeneral Stefan Andersson,
  • Marintaktisk chef (C MTS), brigadgeneral Ola Truedsson,
  • Flygtaktisk chef (C FTS), brigadgeneral Gabor Nagy,
  • Chef specialförbandsledningen (C SFL), brigadgeneral Urban Molin.