Erfarenhetsutbyte för långsiktigt resultat

Markstridsskolan, MSS utbildar blivande chefer och stöttar förbanden med träningsverksamhet. Därför samlar man årligen kompani- och bataljonchefer för att diskutera nuläge, utmaningar och behov. Möten som ger möjlighet att ta del den erfarenhet som finns och att lära av varandra.

Chefen för träningsenheten vid Markstridsskolan, Stefan Eriksson informerar om träningsmöjligheter. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Markstridsskolan finns till för att bland annat möta krigsförbandens behov av utbildning och träning. För att kunna göra detta är erfarenheter och kunskap om den direkta verksamheten som den ser ut idag ute på de olika förbanden oerhört viktig. En öppen och kontinuerlig dialog med de chefer som har ett krigsförbandsansvar är nödvändig för att detta ska fungera.

— Vi har det här mötet för att vi ska ha en gemensam kunskap om vad vi gör, både ute på de olika förbanden och här på MSS, säger Peter Torgén, ansvarig för kompanichefsmötet. De här två dagarna ska resultera i att vi har en gemensam syn och förståelse på hur vi driver vidare verksamheten i rätt riktning, både gällande våra utbildningar, träningsmöjligheter i våra anläggningar samt utveckling av metoder och reglementen.

Utbildning för att möta kraven

Många av utmaningarna man som kompanichef möter i sin vardag är av gemensam karaktär oavsett vilket förband man jobbar på, bland annat kopplat till kompetensutveckling, personalförsörjning och arbetsbelastning. Det finns vissa knutar som behöver redas ut och diskuteras och under kompanichefsmötet fick alla närvarande tillfälle att lyfta egna frågeställningar och även ta del av hur andra har hanterat uppkomna problem och möjligheter.


— Vi utbildar blivande chefer här vid MSS, och det innebär att vi måste veta vad som har fungerat hittills och vad som behövs mer av för att leverera mot de krav som ställs. Vi behöver även en insikt i vad som är de största problemen ute på förbanden för kompanicheferna idag, men även vad som fungerar och vilka framgångsfaktorer som finns. De som deltar har en möjlighet att påverka vilken kompetens som kommer att finnas hos deras efterträdare genom att träffa oss och påpeka vad som är bra och vad som saknas idag. Något som blir väldigt viktigt när vi långsiktigt utvecklar våra utbildningar och kursupplägg här vid MSS, säger Peter Torgén.

Nytt grepp 2014

Under våren 2014 kommer Markstridsskolan att hålla en nivåhöjande utbildning för taktiska officerare, en så kallad OF 2-utbildning. En kurs för att kunna nå kaptens grad och kunna ta sig an ett större ansvar som chef på en högre nivå, antingen som kompanichef eller som medlem i en bataljonsstab. Vid kompanichefsmötet gick man igenom kursupplägget och diskuterade innehållet så att det finns kunskap om vad man får lära sig, varför Markstridsskolan har lagt upp utbildningen på ett visst sätt, samt vad man ska kunna förvänta sig av den färdigutbildade eleven när denna återvänder till sitt hemmaförband. Nytt för 2014 är att den vid Markstridsskolan genomförs som en hel termin utan uppehåll, där den första delen är gemensam och den andra är specifikt inriktad mot kompanichef eller bataljonsstabsmedlem.