Yrkesutveckling på prov för erfarna gruppbefäl fortsätter

Just nu genomförs den första försöksomgången med en anpassad specialistofficersutbildning (ASOU) för yrkesutveckling av erfarna gruppbefäl. 33 kadetter utbildas nu på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H), Sjöstridsskolan (SSS) och Logistikskolan (LogS). I vecka tre nästa år rycker ytterligare 52 kadetter in på MHS H.

Försöket med en anpassad specialistofficersutbildning gör det möjligt för erfarna gruppbefäl att bli kadetter under utbildning en tid för att sedan bli specialistofficerare. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Det blir även ett inryck till hösten 2014.
– Förbandens samlade behov är ett hundratal platser på ASOU 2014-2015 för gruppbefäl som vill yrkesutveckla sig till specialistofficerare, berättar Patrik Rydell, på MHS H. Det betyder att ungefär en tredjedel av utbildningsplatserna på nästa års specialistofficersutbildning (SOU)kommer att fyllas av kadetter som genomför ASOU. Numerären bestäms till stor del av att förbanden inte kan ersätta fler gruppbefäl som lämnar ”hål” efter sig i organisationen när de påbörjar vidare yrkesutveckling.

Snart dags att ansöka till ASOU 2014-2015

Nästa ansökningsfönster för ASOU, med inryck i augusti 2014, är öppet mellan vecka tre och sju nästa år. Av de knappt femtio olika utbildningsinriktningarna på specialistofficersutbildningen är drygt ett tjugotal öppna att genomföras som ASOU. För mer information om ansökan och antagning kontaktas lämpligen respektive förbands HR-funktion.

Variant av ordinarie specialistofficersutbildning

Nuvarande försök med ASOU innebär inte att Försvarsmakten skapar en ny typ av specialistofficer genom en ny utbildning. Man följer de utbildnings- och kursplaner som gäller för ordinarie specialistofficersutbildning. Försöket går däremot ut på att verifiera att det är möjligt att korta ned utbildningstiden för erfarna gruppbefäl genom att de kan tillgodoräkna sig den erfarenhet och kunskap de fått genom tidigare utbildning och tjänstgöring.

Begreppet ASOU försvinner på sikt

– Jag vill egentligen inte prata så mycket om ASOU, även om jag förstår att det börjar bli ett begrepp som folk känner igen, berättar Patrik Rydell. Begreppet kommer att försvinna i och med att Försvarsmakten inför en ny specialistofficersutbildning med ett mer flexibelt genomförande hösten 2015 eller våren 2016. Det som vi benämner ASOU nu kommer att vara en naturlig del av den nya specialistofficersutbildningen, förutsatt att det försök vi genomför nu bedöms vara framgångsrikt förstås.