Optimera logistik för att få operativ effekt

FMLOG:s första fältövning spände från diskussioner om logistikkoncept till att inspektera bangården i Hallsberg. Ett sextiotal logistiker från olika delar av Försvarsmakten, Trafikverket, Energimyndigheten och privata aktörer deltog.

Bangården i Hallsbergs är en av norra europas största och ett viktigt nav för logistiken. Foto: Per Josse Försvarsmakten

En fältövning genomför man för att säkerställa att planeringen fungerar när den möter kartan. Ett viktigt syfte var att klarlägga framtida behov och möjligheter när det gäller ledning, samverkan och utförande av logistik i Försvarsmakten i framtiden.

– Logistikens roll är att ge operativ handlingsfrihet, kommenterar chefen för FMLOG Mats Ström övningen, och då blir logistikflöden och omloppstider oerhört viktiga. Det ska vi inte tro att datorer och program fixar. Det är en kunskap som vi hela tiden måste ha levande.

Något som gång på gång kom upp under fältövningen var samspelet mellan kostnadseffektivitet och operativ effekt. De andra myndigheterna och de privata aktörer som deltog i övningen vittnade om fokus på kostnader och att de inte längre hade någon uppgift och därmed inte heller budget för att planera för den senare delen av kedjan fred-kris-krig.
– Det är tankeväckande, säger Mats Ström. I ett läge där Försvarsmakten inte längre äger alla sina resurser utan samarbetar med andra aktörer så blir planering och logistikledning allt viktigare. Vi måste vara tydligare i våra avtal och vi måste vara mer aktiva i samverkan med de civila aktörerna.

Utnyttja resurser bäst

I fältövningen ingick frågeställningar som diskuterades i grupper. En av dem hanterade hur tillgängliga resurser kan nyttjas på ett optimalt sätt. Teman som återkom i gruppernas diskussioner var ”samma strukturer i fred kris krig” och ”vikten av logistikledning på taktisk nivå”.
– Behovet av logistikledning blir så tydligt när vi tittar på logistiken så här konkret och där  många aktörer bidrar aktivt, säger Anders Asp Vestberg som var ansvarig för planering och genomförande av övningen. I huvudsak finns det en samsyn hos Försvarsmaktens logistikaktörer kring att det finns en lucka för att fylla ledningsbehovet på stöd- och förstärkningsnivå. Det är viktigt att vi fick föra diskussioner hur den luckan kan fyllas.

Resultatet av och slutsatserna från FMLOG:s fältövning kommer att föras in i arbetet Målbild logistik och i övrigt logistikutvecklingsarbete som pågår i Försvarsmakten och i FMLOG specifikt.