Hemvärnsförband i storövning

Vid övningsfältet Kvarn utanför Linköping bedrivs en del av övningen Joint Challenge 13 under november. Två hemvärnsinsatskompanier från Sannaheds hemvärnsbataljon utgör ena sidan i den tänkta konflikten. De har fått till uppgift att bedriva rörligt försvar i området. Under fredagen kommer de att avlösas av två insatskompanier från Värmlands hemvärnsbataljon.

Nytt läge! Ställföreträdande Sara Eklund get order. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Klar för eldöverfall. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Det gäller att hålla sig dold i terrängen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Utvecklingen av hemvärnsförbanden har under flera år gått mot att de i högre grad jämställs med och integreras med verksamheten i de reguljära förbanden. Detta kommer till sitt utryck i samfällda övningar, där enheterna hjälps åt att öva varandra. Utrustningen i hemvärnet är samma som i resten av försvaret, och föryngringen i särskilt insatskompanierna har bidragit till ökad prestationsförmåga. Vassare utrustning och mer rörliga uppgifter är mer attraktivt för yngre personal och underlättar rekryteringen. Nu anskaffas moderna fordon som är framtagna speciellt för hemvärnets behov och detta understryker ytterligare att man är en del av Försvarsmaktens helhet.

Det forna hemvärnet var avsett att skydda vissa klart angivna skyddsobjekt, ofta omgivna av ett stängsel eller annan yttre begränsning. Det kunde vara mobiliseringsförråd eller delar av infrastrukturen. Nu ställs höga krav på förbandens förmåga att verka dynamiskt och kreativt och kunna använda terrängen för att vara effektiva.

Gemensamma övningar vinst för alla

För hemvärnspersonalen är det mycket stimulerande att öva tillsammans med övriga delar av våra väpnade styrkor och lämna den relativa ensamheten som hemvärnsförbanden befunnit sig i för att finnas med i en större gemenskap. Omvänt kommer de anställda soldaterna att se vårt moderna hemvärn i aktion och detta leder till en ökad benägenhet för dem att ansluta sig till något hemvärnsförband efter anställningstidens slut.

Överstelöjtnant Bengt Fransson är chef för Örebro-Värmlandsgruppen är på plats denna höstkyliga novemberdag.

– Vad jag tycker är bra med den här övningen är att vi får ett fokus för insatskompanierna på väpnad strid, säger Bengt Fransson.

Framtidens hemvärn

– Det väcker minnen till liv från deras tidigare karriärer, värnplikt, GMU eller internationell tjänst och stärker andan i förbanden. Egentligen är det vi gör här på den övre skalan av vad hemvärnet ska kunna hantera. Ibland måste man kunna sätta lite högre mål för att komma framåt.

– Den här övningen är lite av morgondagens hemvärn, fortsätter han. Vi har tagit ytterligare ett steg mot att utbilda det nya moderna hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi är inte här för att vara B-styrka eller för att skapa en bra övning för några andra. Vi är här för ett högre syfte, att bli bättre för det nationella försvaret, avslutar Bengt Fransson.