En strålande invigning

Att kunna hantera incidenter med strålning, smitta och gift, eller som det benämns i Försvarsmakten, kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN), har blivit allt mer aktuellt i Försvarsmakten likväl som i samhället i övrigt.

Utbildningstecknet för den som har kunskap om CBRN Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
CBRN-banan är byggd i anslutning till närliggande övningsanläggningar för att kunna merutnyttjas Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den militära personalen övas för att möta alla typer av hot, även CBRN Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Löjtnant Lennart Fridlund berättar om utbildningsanläggningens möjligheter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I förevisningsplatsen finns sittplatser för att eleverna på ett överskådligt och säkert sätt skall kunna ta del av förevisningar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Jens Ribestrand inviger CBRN-banan som överlämnas av Fortifikationsverket Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Media har de senaste åren rapporterat om olika händelser där strålning, smitta eller gift har använts mot civilbefolkning eller mot militär personal i olika konflikter, nu senast i Syrien. Det är säkert många som också minns mjältbrandsattacken mot olika Amerikanska nyhetsredaktioner i början på 2000-talet. Brev med mjältbrand skickades vid två omgångar till flera redaktioner och skapade panik överallt, även i Sverige. Händelsen påverkade samhällen långt utanför den Amerikanska gränsen.

 

Skydd mot CBRN, ett internationellt ansvar

De senaste åren har diskussioner om olika nationers förmågor till anskaffning av massförstörelsevapen i omvärlden också intensifierats. Insikten om ett större CBRN-hot har ökat behovet av att kunna identifiera och hantera detta problem, inte minst inom det Svenska Försvaret då personal skall vara beredda att lösa uppgifter på hela konfliktskalan, det vill säga från väpnad konflikt till att stödja samhället i kris eller svåra påfrestningar.

För att kunna möta den här typen av hot, behöver personalen ges förutsättningar för att kunna öva under realistiska förhållanden och förberedas för att lösa skarpa uppgifter där ett CBRN-hot inte kan uteslutas. 

I isande vindar och duggregn, invigde tillförordnande chefen för Amfibieregementet, överstelöjtnant Jens Ribestrand äntligen CBRN-banan på Berga. För deltagarna berättade han om arbetet bakom projektet och varför den är så viktig för både Försvarsmakten, men också för samhället i övrigt.

– Vi har i dag den 21 november invigt förbandets CBRN-bana på Berga. En mycket efterlängtad och efterfrågad resurs för våra Marina förband, men det är likaväl en resurs för hela Försvarsmakten. Projektet inleddes redan år 2007 och det är många eldsjälar som har jobbat hårt för att gå i mål med projektet. Vi lever i en föränderlig omvärld. Där hotet inte alltid är militära förband med konventionella vapen utan kan vara irreguljära enheter eller terrorister, som med CBRN – vapen vill uppnå politiska mål. Mot bakgrund av detta måste vi öka vår förmåga att hantera strålning, gift och smitta när vi löser uppgifter. Detta gäller allt i från väpnad strid till stöd till samhället vid svåra kriser, exempelvis vid oavsiktligt utsläpp av farliga ämnen. Vår nya CBRN-bana är just den resurs vi behöver, för att kunna träna och öva våra krigs-och hemvärnsförband inom detta område, sa Jens Ribestrand i sitt invigningstal

I och med invigningen av förbandets CBRN-bana, finns det nu i Försvarsmakten fyra stycken motsvarande utbildningsplattformar spridda i Sverige. Det är dock totalförsvarets skyddscentrum, (SkyddC), i Umeå som är Försvarsmaktens funktionsansvariga vad gäller utveckling och utbildning av CBRN-förmågan, både generellt för Försvarsmaktens olika förband, likväl som utbildning av specialförband inom CBRN.

Löjtnant Lennart Fridlund är en av de eldsjälar som har varit med från början i det här projektet. Han har under många år också utbildat soldater och officerare på förbandet inom just CBRN. Han var mycket nöjd med slutresultatet och såg stora möjligheter att bedriva bra utbildningar och övningar.

– Vi som har varit med i arbetet är jättenöjda. Anläggningen är anpassad till att kunna bedriva fältmässiga övningar både med fordon och båtar. Självklart har vi dragit erfarenheter av de utbildningsanläggningar som redan finns i dag och ytterligare utvecklat denna. Vi har i arbetet också tagit stor hänsyn till att miljömässigt kunna hantera de ämnen som vi använder under utbildningen, vilket är både senapsgas och sarin. Jag och mina kollegor som utbildar i CBRN, ser verkligen fram emot att börja använda vår nya fina anläggning, sa Lennart