Inga beslut om ny organisation för Livgardet

Det har rapporterats i flera medier att Marinens musikkår ska läggas ner. Något sådant beslut finns inte. Däremot har Livgardet, liksom andra förband, fått till uppgift att redovisa konsekvenser av reduceringar i organisationen med anledning av uppdrag från regeringen och Försvarsmaktens egna reduceringskrav. För Livgardets del innebär det att allt inom Livgardets ansvarsområde måste prövas.

Uppgiften till Livgardet när det gäller försvarsmusiken var att konsekvensbeskriva en reducering med en musikdirektörsbefattning och 37 heltidsbefattningar. Med anledning av att deltagandet vid statsceremonier är en huvuduppgift och dessa uppgifter i hög utsträckning är koncentrerade till Stockholm har Livgardets ledning valt att beskriva konsekvenserna av en eventuell nedläggning av Marinens musikkår.

- Om beslutet blir att en musikkår ska avvecklas blir verksamheten helt klart bristfällig. I det här skedet har vi valt att föreslå reduceringar i Karlskrona eftersom cirka 250 prioriterade uppdrag inom musiken genomförs i Stockholm. Min bedömning är att det blir för mycket resor från Karlskrona för att lösa uppgifterna. Men det känns alltid när vi är tvingade att spara på en professionell verksamhet som fungerar bra och är omtyckt, säger Håkan Hedlund.

En fortsatt beredning tar nu vid och ett definitivt beslut om organisationen 2018 ska fattas av Försvarsmakten efter 1 mars 2014.