Chefsbyte inom försvarsmaktsledningen

Överbefälhavaren hemställer till regeringen om att generallöjtnant Göran Mårtensson från och med årsskiftet utses till Försvarsmaktens insatschef samt att generallöjtnant Anders Silwer från och med samma tidpunkt utses till Försvarsmaktens produktionschef.

Rent praktiskt innebär detta att generalerna Mårtensson och Silwer byter befattning med varandra. Vid årsskiftet intar Högkvarteret en ny organisation som innebär att flera funktioner flyttas eller får nya uppgifter. Den nya strukturen ska tydligare svara mot behovet av förändrade lednings- och lydnadsförhållanden när Försvarsmakten ska inta insatsorganisation 2014. Samtidigt ska personalstyrkan vid Högkvarteret reduceras med knappt 20 procent.
 
 Det är lämpligt att göra en förändring även bland de högsta cheferna nu när Högkvarteret organiseras om. Jag är angelägen om att det finns en tydlig koppling mellan insats- och produktionsverksamheten. Genom att två av de högsta militära cheferna byter befattning och tar med sig sina erfarenheter breddas perspektivet för de nya staberna, säger ÖB Sverker Göranson i en kommentar.