Utbildning för stridstrossen

Efter en vår och sommar fullspäckad med utbildningar på olika håll var det nu dags att knyta samman samtliga stridstrossplutoner på regementet och genomföra en gemensam utbildning.
– Plutoner från tre olika kompanier, alla med olika erfarenhet och bakgrund, får nu en gemensam grund, säger löjtnant Marcus Hedh som är ansvarig för utbildningen.

Skyddsutrusning krävs vid CBRN-utbildning Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten
De spelar för att förbereda sig på verkliga situationer Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten
Teori och praktik varvas under utbildningen Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten
Att ta hand om skadade är en av stridstrossen uppgift Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten

Stridstrossplutonerna är de som håller bataljonen rullande. Det vill säga, de ser bland annat till att kompanierna har ammunition och drivmedel, de ordnar bärgning, reparationer och tar hand om skadad personal. Under fyra veckor har nu de olika plutonerna haft en gemensam utbildning.

Plutoncheferna har övats i ledningsträningsanläggningen, LTA, för att där träna på de typsituationer som en stridstrosspluton behöver kunna bemästra för att effektivt stödja bataljonen. Ledningsträningsanläggningen är en simulator med bildskärmar och radiosamband, ungefär som ett militärt LAN, där alla chefer kan träna på sin roll i ett krigsspel i realtid. Detta har gett cheferna en bra grund inför senare övningar med plutonerna på övningsfältet.
– Fördelarna med att öva i träningsanläggningen är att man kan öva metoderna med chefer så att dessa blir duktiga samtidigt som man frigör soldater och vagnsbesättningar för att träna på andra färdigheter, säger 1.sergeant Andersson som är chef på en bärgarbandvagn på 1:a stridsvagnskompaniet.

Soldaterna har delats upp i två grupper, där den ena har tränat skyddstjänst på CBRN-anläggningen i Finnstorp. (CBRN är ett samlingsnamn och en förkortning för de hot man övar att skydda sig mot; kemiska-, biologiska- samt strålningshot)
– Det känns skönt att ta tag i skyddstjänsten, som har varit eftersatt under en längre tid, säger Marcus Hedh. Speciellt med tanke på vad som nu har varit aktuellt i Syrien.

Den andra soldatgruppen har haft utbildning i grunder i karttjänst och signalering. I sambandsträningsanläggningen har fanjunkare Steinum utbildat soldaterna i allt från hur en antenn fungerar till hur man upprättar olika radiosystem. Karttjänst har de övat såväl i lektionssal som i terrängen.

Allt från ganska nyanställda medarbetare till dem med lång bakgrund inom stridstross har nu en gemensam grund och kunskap om hur verksamheten ska genomföras. Och det är ett måste för att nå de uppsatta målen och klara verksamheten. All personal på utbildningen kommer senare att genomföra en gemensam fältövning där alla får öva och träna på att sina arbetsuppgifter i ett realistiskt scenario.