Regeringens budgetproposition

I dag presenterade regeringen sin budgetproposition. Sedan tidigare är det klart att regeringen förslår att Försvarsmaktens anslag ska öka kommande år. Men i dag framkom också att Försvarsmakten får omfördela 300 miljoner kronor från anslaget för internationella insatser till förbandsanslaget enligt myndighetens önskemål.

– Det är, som generaldirektören tidigare konstaterat, mycket välkommet att regeringen, trots ett begränsat statsfinansiellt reformutrymme, har funnit en möjlighet att förstärka förbandsanslaget. För 2014 handlar det om 200 miljoner och tillsammans med överföringen på 300 miljoner från anslaget för internationella insatser till förbandsanslaget kommer det ge Försvarsmakten bättre förutsättningar att genomföra den personalreform som pågår för fullt, säger överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson.

Utöver överföringen ökar anslaget 2015 med 300 miljoner kronor, 400 miljoner kronor år 2016 samt 500 miljoner kronor årligen från och med 2017. Skälet till ökningen är enligt regeringen möjligheterna att förstärka rekryteringen av de deltidstjänstgörande* personalkategorierna och ge bättre förutsättningar för övningar i hela Försvarsmakten. Sammantaget bedöms detta stärka försvarsförmågan.

– Liksom när regeringen presenterade anslagsökningen återstår ett antal långsiktiga frågor kopplade till Försvarsmaktens ekonomi och uppgifter kvar att hantera, inte minst vad gäller kostnader för materiel. Det är angeläget att dessa frågor fortsatt behandlas inom försvarsberedningens arbete och inom nästa försvarsbeslut för att långsiktigt säkerställa Sveriges försvar, säger Sverker Göranson.

I budgetpropositionen föreslår även regeringen att Försvarsmakten ska stödja polisen med medeltunga helikoptrar vid till exempel terrorbrott, ett förslag som välkomnas av Sverker Göranson:

– Vi ser fram mot ett utökat samarbete med polisen. Vi har bra helikoptersystem som vi kan stödja dem med. Det amerikanska presidentbesöket visar på att ett sådant samarbete fungerar.

Försvarsmakten föreslås få 18 miljoner kronor under 2014 för att hantera stödet.

I budgetpropositionen föreslås också att det som en följd av riksdagens initiativ tillsätts en utredning för att långsiktigt bedöma personalförsörjningsreformen. Försvarsmakten bejakar en sådan utredning.

Vad gäller personalvolymer konstaterar Försvarsmakten att regeringen utgår från underlaget som myndigheten lämnade till regeringen den 30 januari 2009 med de förutsättningar som då rådde.

*Förenklat språkbruk för det som kallas tidvis tjänstgörande soldater och sjömän enligt riksdagens beslut.