Miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten

Under Northern Coasts har miljöhänsyn varit en naturlig del i planeringen av alla moment. Det gäller allt från övergripande frågor som var och vad som ska övas, till inköp av återanvändbara kaffekåsor och påfyllbara vattenflaskor. Marinbasens miljöhandläggare har varit involverade i Northern Coasts allt sedan övningen startade.

Kajsa Frost tillsammans med Generalläkaren Siegfried de Joussineau och några av hans inspektörer, Robert Öjermark, och Jon Elfving, på plats vid den tillfälliga basen, ett av områdena som varit föremål för inspektion.
Kajsa Frost tillsammans med Generalläkaren Siegfried de Joussineau och några av hans inspektörer, Robert Öjermark, och Jon Elfving, på plats vid den tillfälliga basen, ett av områdena som varit föremål för inspektion. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har tagit hänsyn till miljön under en lång tid men sedan början av 2000-talet har man jobbat mer systematiskt med miljöarbetet i övningsverksamheten.

– Det har blivit en naturlig del i den dagliga verksamheten och man uppmärksammar miljöfrågor på ett annat sätt idag än tidigare, säger Christine Johansson, miljöhandläggare på Marinbasen.

Handläggarnas roll har under åren gått från att vara miljöpoliser till att stötta, inspirera och vara bollplank för de planeringsansvariga för övningarna.

– Vi ställer frågan vad övningsplaneraren och -deltagaren kan göra själv för att minska miljöpåverkan vid exempelvis en sprängning i ett känsligt område. De konstaterar att de kan minska sprängladdningen avsevärt men ändå få samma övningseffekt. Meningen är att vi inte ska behövas utan att miljömedvetenheten finns där ändå, berättar Kajsa Frost, Marinbasens miljösamordnare.

Lyhörd för lokala önskemål

Handläggarna ser inte bara till att verksamheten följer de regler som gäller genom att bland annat undvika platser med fornlämningar eller att visa hänsyn till skyddade arter. De försöker också så långt det är möjligt att vara lyhörda för information och kommentarer från lokala källor i närheten av övningsområdena. När det exempelvis gäller sprängning till sjöss och flygverksamhet så har de pratat med fiskare som har god kännedom om fiskbeståndet i området och med djur- och markägare för att i största möjliga mån minimera negativ påverkan.

Under övningen har tillsynsmyndigheten avseende miljö- och hälsoskydd för Försvarsmakten, Generalläkaren, besökt många olika platser och enheter för att se att övningen följer de planer som tagits fram och att inget har lämnats åt slumpen.

– Det har varit ett gott planeringsarbete inför övningen och det är bra att miljösamordnaren har fått vara med alldeles från början, det ger bra förutsättningar och ett stort kontaktnät. Vårt intryck så här långt är att det är bra genomfört, säger Generalläkaren.