Manus och regi: Försvarsmakten

I cirka ett och ett halvt år har arbetet med att sätta samman ett scenario för övningen Northern Coasts pågått. Nu har den startat och äntligen får spelledningen se sitt arbete spelas upp i verkligheten. Björn Nilsö från Marintaktiska staben är upphovsman till det scenario som de deltagande förbanden just nu agerar efter.

Björn Nilsö trivs i den internationella miljön under årets NOCO-övning.
Björn Nilsö trivs i den internationella miljön under årets NOCO-övning. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Den fiktiva verklighet som ligger till grund för övningen är att FN har fått i uppdrag att säkra freden i Bogaland, ett land som under en lång period har haft interna motsättningar och periodvis befunnit sig i inbördeskrig. Det finns många orsaker till oron i landet. Bland annat har olika religiösa och etniska grupper har haft svårt att samsas inom landets gränser och den ekonomiska utvecklingen i landet har kommit olika långt i olika regioner. Dessutom har man hittat olja i Bogaland vilket splittrar invånarna ytterligare.

Öva och pröva

Arbetet med att ta fram ett övningsscenario utgår ifrån vilka typer av uppdrag som de medverkande länderna vill öva på. Det är önskemål med vitt skilda innehåll men i princip alla har fått sin vilja igenom.

Den första och förberedande fasen under övningen är relativt detaljstyrd. Då finns olika schemalagda övningar som utförs någorlunda isolerat av olika förband. Det är till exempel skjutövningar, dykningar och flygövningar. När sedan den tillämpade delen av övningen drar igång är det endast ett fåtal personer i spelledningen som känner till exakt vad som kommer hända. Då ska förbanden samarbeta och lösa uppkomna situationer som spelledningen iscensätter och som förbanden har övat på innan.

– Vi använder så kallade ”role players” som kan vara såväl militära som civila aktörer och det kan handla om både enstaka individer eller grupper av fartyg som har fått i uppdrag att utföra handlingar som deltagarna i övningen helt enkelt måste reda ut, berättar Björn. Till exempel har vi fartyg som behöver eskort och det finns smugglare i omgivningarna som måste tas om hand. Under årets övning kommer vi också att öva på att evakuera befolkning med hjälp av flyg, berättar Björn vidare.

God stämning

Hittills har det mesta gått enligt plan men om något skulle gå fel så finns alltid möjligheten att avbryta ett moment. Ombord på HMS Trossö, som under övningen agerar flaggskepp, finns en person från spelledningen som snabbt kan fatta beslut om att ändra eller avbryta.

Man skulle kunna kalla Björn Nilsö för NOCO:s manusförfattare, men nu när övningen är i full gång byter han roll och får snarare agera regissör.

– Det blir alltid justeringar efter hand och en hel del koordineringsarbete i och med det, säger Björn och tillägger att det har fungerat mycket bra och varit väldigt god stämning inom övningsledningen så här långt.

Även om den faktiska övningen slutar den 19 september så återstår en hel del arbete. I mitten av oktober samlas representanter från de deltagande länderna för att utvärdera årets övning.