Högvakt med modern sammansättning

Högvakten på Stockholms slott har funnits sedan 1523.
Under 1960 talet och fram till 2010 tjänstgjorde alla delar av den då värnpliktiga Försvarsmakten vid högvakten på Stockholm och Drottningholms slott.
Sedan 2010 bemannas högvakten på de både slotten av anställda soldater från insatsförbanden, nationella skyddsstyrkorna och frivilligorganisationer.

Foto: Joakim Pousette
Foto: Joakim Pousette
Anders Sundin, hotellchef och soldat samtidigt

Under onsdagen den 18 september gick delar av 14:e strilförsvarskompaniet ur 1:a stridsledning och luftbevakningsbataljonen från Luftstridsskolan tillsammans med frivilliga soldater ur FVRF (Flygvapenfrivilliga) på sin tjänstgöring vid Stockholm och Drottningholms slott.

Under sju dygn kommer ett 60-tal soldater att tjänstgöra vid slotten.

Stridsledning och luftbevakningsbataljonen har till vardags uppgift att skydda och bevaka Sveriges luftrum. Detta görs både genom att kontrollera all flygtrafik i och runt Sveriges gränser via radar, förstärka radarbilden och stridsleda våra svenska stridsflyg.

Flera personalkategorier ingår i högvaktsstyrkan

Högvaktsstyrkan ur LSS består utav flera olika personalkategorier. Här finns både kontinuerligt anställda soldater (GSS/K), officerare och specialistofficerare men även den nya personalkategorin tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän (GSS/T).

GSS/T är en personalresurs i Försvarsmaktens olika förband som tjänstgör när behov av extra personal finns. Till exempel under höjd beredskap, tjänstgöring utomlands eller övningar för att nämna några.

Hotellchef och soldat samtidigt

En av Luftstridsskolans för närvarande 8 tidvis anställda soldater är Anders Sundin. Anders jobbar till vardags som hotellchef på ett stort hotell i Stockholm, men genomför just nu en period med intensiv repetitionsutbildning och några dygns tjänstgöring vid högvakten på Stockholms slott.

- Jag som inte har tjänstgjort i Försvarsmakten sedan värnplikten på 90-talet är positivt inställd till den flexibilitet som erbjuds via GSS/T-avtalet, säger Anders Sundin.

Personal ur frivilligorganisationen medverkar

En annan del i personalresursen är de som tillhör Flygvapenfrivilligas (FVRF) högvakts pool.

Här har man skapat en kompetenspool som skall kunna stödja dem ordinarie förbanden med personal vid ceremoniell verksamhet som tillexempel högvakt. Personalen deltar helt på frivillig basis men får självklart ersättning för sin insats.

Om du vill läsa mer om att bli tidvis tjänstgörande soldat eller Flygvapenfrivilligas högvakts pool besök:

rekrytering.forsvarsmakten.se

eller

www.flygvapenfrivilliga.se