Fortsatt arbete efter delårsrapport

Reformen av Försvarsmakten löper i stort enligt plan, med ett bättre verksamhetsresultat än motsvarande period förra året. Det finns dock ett antal faktorer som påverkar omställningen till den nya insatsorganisationen, IO14.
– Den främsta utmaningen är att få långsiktig balans mellan ökad övningsverksamhet, nyanställningar av soldater och sjömän, tillgänglig personal och ekonomi, säger generalmajor Bengt Svensson, chef på avdelningen för förbandsproduktion.

Försvarsmakten kommer att vidta åtgärder för att åstadkomma denna balans. Det konstaterades i den delårsrapport som lämnades in till regeringen i augusti månad.

– Arbetet har fortsatt med att definiera vilka åtgärder, reduceringar och förskjutningar, som är nödvändiga under 2013 för att förbättra balansen, och samtliga förband har varit involverade, säger Bengt Svensson.

Övningsverksamheten har genomförts enligt plan under första halvåret, med hög ambition och med bra resultat, men ekonomin och de personella resurserna medger inte en verksamhet på motsvarande nivå resten av året.

– För att förbättra balansen mellan verksamhet, personal och ekonomi minskas kostnaderna för förbandsverksamheten med cirka 160 miljoner för återstående del av året och resterande reduceringar tas på Försvarsmaktens centrala verksamhet, säger Bengt Svensson..

För övningsverksamheten innebär det att marinövningarna Northern Coast och SWENEX genomförs, men minskas i omfattning. Planerad utveckling av förmågan att uppträda i sammansatta förband förskjuts mot 2014.

En brigadstridsledningsövning ställs in medan markstridsövningarna Höstlöv och Joint Challenge genomförs om än förkortade och med färre förband. Uppbyggnaden av den nationella stridsgruppen fortsätter, medan förmågan i brigad påverkas och förskjuts mot 2014 och 2015.

Flygövningen Arctic Challenge Exercise genomförs men reduceras och totalt sett sker ett mindre flygtidsuttag på JAS 39, helikoptrar, skolflygplan och transportflyg. Förmågeuppbyggnaden för bland annat basbataljonerna förskjuts mot 2014.

Hemvärnets övningar genomförs men ambitionen reduceras. För logistik- och ledningsförband sker minskad verksamhet som en följd av reduceringar inom övningsverksamheten.

Generella reduceringar sker även i till exempel resor, kurser och övertid.

Grundläggande militär utbildning (GMU) genomförs enligt plan och det gäller även krigsförbandsövningar med GSS/T, tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

Arbete pågår under den närmaste tiden med att utforma verksamheten under 2014 och konsekvenser av åtgärderna under 2013 lyfts in i denna planering. Det nya personalförsörjningssystemet medger en mera långsiktig syn på övningsverksamheten än tidigare då målen inte längre behöver ställas mot en utryckningstidpunkt för värnpliktiga när förbandet hemförlovades. Justeringar i produktionstakten kan därmed ske efterhand som personal och ekonomi medger och till exempel förra året vid denna tid ökades ambitionerna.

– Jag bedömer att de viktigaste förbandsmålsättningarna nås under 2013 och att det som utgår i år i huvudsak ska kunna inplaneras under 2014 och 2015, säger Bengt Svensson.