Reservofficersdagar på Försvarsmedicincentrum

I slutet av maj genomförde Försvarsmedicincentrums bemanningsavdelning ett möte för reservofficerare med medicinsk legitimation. Att beskriva de deltagande med en sammanfattande rubrik är svår att göra men en beteckning som använts traditionellt är Medicinalkåren, eftersom gruppen av reservofficerare som tjänstgör i hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster innehåller en mängd yrkesgrupper.

Hela sällskapet. Foto: Ebbe Wahlund
Träffen för reservofficerare hölls på Känsö i Göteborgs skärgård. Foto: Ebbe Wahlund
Årets träff, som anordnades av Försvarsmedicincentrum, lockade ett 40-tal reservofficerare. Foto: Henrik Lundberg

Årets träff såg ett 40-tal reservofficerare ur alla försvarsgrenar med bakgrund som läkare, sköterskor, veterinärer, apotekare och tandläkare som till sin militära bakgrund som reservofficer har lagt en civil, legitimerad kompetens. Passande nog var dagarna förlagda till Känsö i Göteborgs södra skärgård, en plats med stark anknytning till Försvarsmakten sen 70 år tillbaka. Känsö har en historia som karantänstation från sent 1700-tal och är därmed en av de första hälsopreventiva satsningarna staten gjort.

Syftet med träffen var att upplysa om vilka möjligheter som finns att tjänstgöra i Försvarsmaktens olika insatsförband, nationellt och internationellt, tidvis och kontinuerligt. Det finns ett behov av cirka 500 medicinska specialister inom Försvarsmakten, och en stor del av dessa ska utgöras av officerare som tjänstgör tidvis. Bara på de sjukhuskompanier som Försvarsmakten nu sätter upp krävs det en mängd specialister, varav flera i ledningsbefattningar.

Stort behov

Likaså kräver samtliga insatsbataljoner, jämte de 40 hemvärnsbataljoner som finns i Sverige, bataljonsläkare och medicinalpersonal i olika befattningar. Dessa skall rekryteras, kompetensgranskas och matchas mot befattningar och erhålla lämplig kompletterande utbildning. Gemensamt för denna kategori är just att de är officerare och kan leda verksamhet, vilket gör dem viktiga för att stödja förbandschefer i att vidmakthålla förbandens stridsvärde.

Bemanningsavdelningen på Försvarsmakten är den kontaktyta som reservofficerare har inför olika uppdrag eller vid placering vid olika förband. Förutom handläggning av reservofficerare skall avdelningen stödja förbanden i bemanningsfrågor som rör medicinsk personal.

Under två dagar informerades om Försvarsmaktens verksamhet och olika förband presenterades. Personal från Försvarsmedicincentrum kunde berättade om ny materiel och nya tankar i det medicinska spåret. Eftersom träffen lades i anslutning till garnisonens dag kunde också materiel förevisas på plats och man kunde möta de som idag arbetar med medicinska frågor inom Försvarsmakten. En viktig del är att föra en dialog; att tjänstgöra som reservofficer skall vara meningsfullt och attraktivt, och då är det av vikt att ta in hur det upplevs att vara reservofficer i medicinsk tjänst och hur Försvarsmakten framåt kan säkerställa att förbanden får rätt personal på rätt plats.