Elddop för pjäskompaniet

I vackert sensommarväder har 92:a artilleribataljonen genomfört en veckas krigsförbandsövning (KFÖ) med 921:a pjäskompaniet.
Kompaniets soldater och många av dess befäl är tidvis tjänstgörande och lämnar sina ordinarie jobb och studier för möjligheten att öva med sina kamrater.

Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med 921:a pjäskompaniet. Foto: Foto: Artilleriregementet/Försvarsmakten

Under en rad kurser och övningar har förbandet byggt upp sitt och soldaternas förmåga. Den senaste veckan har man genomfört sitt elddop som tidvis tjänstgörande förband.

Stärkts i min tro

Kompanichefen, major Nils Carlsson, är imponerad över det engagemang som förbandets personal har visat, och hur långt man på kort tid kan nå utan att ge efter vare sig på säkerhet eller allmänna soldatfärdigheter som posttjänst och strid. 

– Efter denna övning så har jag stärkts i min tro på att det mycket väl går att skapa dugliga krigsförband med tidvis tjänstgörande soldater. Detta är möjligt inte minst tack vare mycket engagerade reservofficerare utan vilka övningen inte varit möjlig, säger Nils Carlsson.

En av dessa reservofficerare är kapten Marcus Eliasson som är kompaniets ställföreträdande chef. 

– Baserat på mina tidigare erfarenheter av värnpliktsutbildning kom jag hit med förväntningen att detta skulle vara en övning mycket i samma stil som den klassiska kompaniövning 1. Det vill säga massor av friktioner, missade eldberedda tider, materiel som strular, ordar som inte utförs på rätt sätt och så vidare, säger kapten Marcus Eliasson och fortsätter:  

– Allt detta har kommit på skam. Både pjäsplutoner såväl som andra delar av kompaniet, exempelvis driftsstödsgruppen och rekognosceringsgruppen har fungerat bra och agerat helt som dom ska. Jag är faktiskt både förvånad och stolt över hur långt vi kommit. Våra grupp- och plutonchefer är klockrena och på alla nivåer ”bäddar” man för att underlydande skall kunna lösa sina uppgifter, och viljan att lösa sina uppgifter är stor inom hela förbandet.

Kompanichefen och hans ställföreträdare får medhåll av bataljonens planeringsofficer, major Johan Magnusson. 

– Jag är också stolt över att vi kommit så långt med våra tidvis tjänstgörande soldater. Redan den första skarpa omgrupperingen var mycket imponerande och förbandet klarade tidskraven med råge utan att säkerhet eller precision blev lidande. Genomgående på övningen tycker jag att förbandets soldater uppvisat vilja, snabbhet och precision, sade major Johan Magnusson.

Inte bara indirekt eld

Förutom att skjuta indirekt eld så ha kompaniet under hela övningen haft ett taktiskt läge att hantera, det vill säga att man tagit emot rapporter om fientlig verksamhet som man sedan vidtagit åtgärder för att hantera. Posteringar har bemannats och förbandet har fullt ut grupperat som man skulle ha gjort i en skarp situation. För att stoppa en fientlig framstöt som hotade kompaniets förläggningsplats genomfördes en skarp mörker skjutning med eldhandvapen och pansarskott.

Elddop

Själva elddopet genomfördes under onsdagen och efterföljdes av en gemensam ceremoni för alla deltagare på kvällen. Under skjutningarna ingick inte bara statiskt uppträdande, utan efter att man varit verksam en viss tid på en plats genomförde man omgrupperingar, och öppnade eld från nya platser. Just denna del av övningen ställde stora krav på säkerhet och samordning inom kompaniet, och med de andra förband som också övat på skjutfältet samtidigt. 

– Att inga olyckor eller incidenter inträffat i samband med skjutningar och omgrupperingar är naturligtvis glädjande säger bataljonschefen överstelöjtnant Thomas Bjerregaard. 

– Under hela övningen har förbandet präglats av noggrannhet och ansvar. Materielhanteringen har varit exemplarisk vilket borgar för bra verksamhet. De krav jag satt på förbandet har man visat sig kunna uppfylla med råge. Jag känner precis som major Carlsson tillförsikt inför framtiden, säger Bjerregaard.