Bara en låda kvar att hitta

Under sommaren har arbetet med att röja ammunitionslådor ur sjön Ala Lombolo pågått för fullt. Sex olika förband ur Försvarsmakten har med gemensamma krafter oskadliggjort 172 av de 173 lådor som ska finnas i sjön och endast en låda återstår att lokalisera.

När man valde att placera lådorna i sjön trodde man naturen skulle bryta ner lådorna men det blev som med skeppet Vasa att de konserverades och nästan ser ut att vara i nyskick. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Något som försvårar arbetet är att man även har börjat finna annat som dumpats i sjön och som också behöver tas om hand, här en spränghandgranat modell 18. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
”Det är deltagare från ett flertal olika förband på plats och tack vare allas olika erfarenheter har vi kunnat lösa många problem på plats”, säger Johan Widerberg, insatschef för operationen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Till hjälp under sökningen har dykaren Kristian Lundmark en metalldetektor och en pik. ”Skillnaden under den här operationen är att vi söker under botten”, säger Kristian. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
”Det känns väldigt värdefullt och bra att göra nytta och vi har fått höra på stan att vi är uppskattade”, säger Kristian Lundmark, en av röjdykarna på plats. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Vid sökningarna har dykarna börjat hitta fler dumpade föremål som man också får ta omhand. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
”Jag har respekt för det jag håller på med men jag är inte rädd”, säger Magnus Svensson, Marinbasen som har dragit 68 lådor à 50 kilo till position för lyft av grävare. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Röjdykarna från Fjärde sjöstridsflottiljen gör sig redo för nästa dyk. En timma är vad de gör åt gången sedan får de stiga upp och tvättas rena från förorenade sediment. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Lappar och flöten från funna och destruerade lådor. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Sjön Ala Lombolo ligger alldeles i utkanten av staden Kiruna. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
”Det är utvecklande och kul att jobba ihop med personal från olika försvarsgrenar”, säger Peter Andersson, Marinbasen som har till uppgift att köra lådorna till sprängplatsen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Från Marinbasen har personal från Ruhlkompaniet (Ruhl = rörlig underhållsledning) varit på plats över tiden, från etablering till avveckling. Totalt har åtta personer i tre arbetslag varit engagerade i olika omgångar. De uppgifter som kompaniet har löst är som förare och operatörer av kammarsystemet, förare på brandbilen och av bärgningsflotten samt ansvarat för själva basen, så kallad FOB (främre operationsbas).

För att kunna lösa uppgifterna så har det genomförts olika utbildningar, till exempel på oxa-kammaren (OXA = oexploderad ammunition) och på transport av farligt gods. Transport av egen materiel och av kammarsystemen har genomförts med egna fordon och personal, vilka på så sätt har fått rutin på långkörning.

– Samarbetet mellan oss och röjdykarna och erfarenheterna vi drog under operation ”Open spirit 2011” i Lettland ligger till grund för att det fungerar så bra här, säger Magnus Svensson från Marinbasen.

Sökning under botten…

Det har hänt att lådor legat på en meters djup ner i bottensedimenten. Dykarna använder en metalldetektor som man för framför sig och vars räckvidd varierar beroende på botten. I detta fall är botten mjuk så de måste rota runt i sedimenten.

– När man känner att det går tyngre att andas får man simma upp en bit och skaka av sig dyn från dykutrustningen som rör sig som en lunga, säger Kristian Lundmark, röjdykare ur Fjärde sjöstridsflottiljen.

När metalldetektorn ger utslag använder de en metallpik som förlängd arm för att säkerställa att det är en av lådorna. Vid fynd markeras lådan med en boj och ett nummer som sedan följer den tills den sprängs. Man jobbar noggrant.

Lådorna transporteras sedan med försiktighet in till land där man med hjälp av en splitterskyddad grävmaskin kan lyfta lådan, spola av och inspektera för att sedan placera i en OXA-kammare. Kammaren transporteras till skjutfältet där lådan sprängs.

Med anledning av midnattssolen har man kunnat få ut mer av tiden på plats då man har kunnat söka även under natten. Men alla lyft har skett under dag- och kvällstid.

Positivt erfarenhetsutbyte mellan medverkande förband

Förbanden på plats har varit Fjärde sjöstridsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Ing 2, Trängregementet och I 19 med Kirunagruppen och Kalixfors skjutfält vilka alla har bidragit med sina specialkunskaper.

– Det är tack vare allas olika erfarenheter som vi har kunnat lösa många problem på plats, säger Johan Widerberg, insatschef för operationen.

Under nästa vecka kommer man att avsluta årets röjning för att, om inte sista lådan hittats, återuppta den igen till nästa sommar. Arbetet ska vara slutfört under 2014.

Carolina Lorentzson Nilsson