Skjutbanor under luppen

Under veckan har ett flertal markprover tagits på F 17:s skjutbanor. Ett oberoende bolag har anlitats av Försvarsmakten för att ta miljöprover innan nybyggnation av Ronnebypaketet påbörjas.

Ebba Rocklind, söker efter bly och metaller i sandvallen. Slumpmässigt gräver hon gropar över hela skjutbanan. Foto: Catharina Bergsell/ Försvarsmakten

För två månader sedan fattade regeringen beslut om att avdela pengar till det så kallade Ronnebypaketet som syftar till att utveckla helikopterverksamheten vid Ronneby garnison. 
Planeringsarbetet är i full gång. Innan första spaden sätts i marken måste en omfattande markprovsanalys genomföras.

– Provtagningarna görs för att få reda på om och i så fall vilka miljöpåverkande lämningar som finns i samband med avveckling av gamla skjutbanor. Bland annat pistolskjutbanan vid garnisonen ligger på mark som skall användas vid nybyggnationen, säger Emmy Carlsson, miljöhandläggare på F 17.
 
– I praktiken innebär detta inga konstigheter för F 17:s del. Vi följer uppställda miljö- och verksamhetskrav innan en nybyggnation påbörjas och vill framför allt vara säkra på att vi inte schaktar över något som i framtiden kan skada vår miljö, säger Magnus Fransson, stabschef vid F 17. 

Alla skjutbanor ses över

Det finns ett flertal skjutbanor vid garnisonen varav ett antal som inte längre är i bruk. Oavsett i vilket tillstånd de befinner sig idag, har markprover gjorts på alla banor för att försäkra sig om att på sikt inte förorsaka föroreningar i marken. 
Jakob Slottner och Ebba Rocklind, miljökonsult på Niras, har under veckan som gått gjort mätningar och provtagningar på jordmånen.
Mätningarna görs på olika sätt för att säkerställa en grundlig analys. 
Kulor hittar de redan på ytan, men för säkrare analyser använder de fältinstrument som framför allt mäter blyhalten i sandvallarna. Genom att gräva gropar på olika djup och på olika platser i kulfånget, kan prover på jordmånen tas. Dessa skickas sedan till labb för analys. 
– Labbet skickar därefter en sammanfattning och bedömningsrapport på vilka risker som kan förekomma. Resultatet skickas till tillsynsmyndigheten, generalläkaren, som gör en bedömning av vad för åtgärder som skall göras, säger Jakob.

Enligt Jacob är det naturligt att det förekommer bly i skjutvallar. Om det inte saneras på väldigt lång sikt kan detta medföra förorening av grundvattnet. Men, då talar vi om väldigt lång tid! Som det är nu är det ingen fara, säger Jacob.
– Sanering av skjutbanorna sker genom att de förorenade lagren grävs bort med ca en meter beroende på och skickas iväg för deponi av miljöfarligt avfall, säger Emmy.

Nya tider, ny teknik

Vid nybyggnation av skjutbanor idag använder man sig av modern teknik. Det byggs en så kallad miljökulfångare. Det är en instängd yta i vilken kulor samlas upp och som hindrar avrinning från kulfångaren vilket förhindrar att föroreningar kan rinna ut i grundvattnet. 
Enligt miljöhandläggaren på förbandet är det en självklarhet att oberoende konsulter används för provtagningarna och Jakob Slottner är inte sen hålla med.
– Det är positivt att Försvarsmakten tar in experter på olika områden för att få en oberoende mätning. Det ökar trovärdigheten av resultaten, avslutar Jakob.

Catharina Bergsell